Ulgę B+R można rozliczyć już w zaliczkach na podatek dochodowy. To uprawnienie przysługuje przedsiębiorstwom prowadzącym prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie produktów do przeciwdziałania Covid-19.

Wprowadzono także możliwość stosowania preferencyjnej 5-proc. stawki z tytułu tzw. IP Box już w zaliczkach na podatek od dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które są wykorzystywane do przeciwdziałania Covid-19.

W przypadku ulgi B+R koszty kwalifikowane ponoszone na działalność B+R, których celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania Covid-19, podatnik może odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki na podatek.

W przypadku IP Box pierwszą zaliczkę przy zastosowaniu 5-proc. stawki podatkowej oblicza się od sumy dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od 1 marca 2020 r. Zaliczki za kolejne okresy rozliczeniowe oblicza się jako różnicę między podatkiem obliczonym z zastosowaniem 5-proc. stawki od dochodów osiągniętych od 1 marca 2020 r. a sumą należnych zaliczek za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Z preferencji IP Box można również skorzystać nie posiadając kwalifikowanego IP ani ekspektatywy uzyskania go, pod warunkiem jego zgłoszenia lub złożenia wniosku o jego uzyskanie w terminie sześciu miesięcy od końca miesiąca zastosowania preferencji IP.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca w marcu 2020 r. rozpoczął produkcję środka odkażającego na bazie ekologicznych składników niepodrażniających skóry. W tym samym miesiącu złożył wniosek do urzędu patentowego w sprawie uzyskania prawa ochronnego na opracowaną recepturę. Dochód przedsiębiorcy ze sprzedaży receptury zgłoszonej do objęcia prawem ochronnym uwzględniony w cenie sprzedaży środka odkażającego wyniósł w marcu 5 mln zł. Do 20 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca ma prawo zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, stosując preferencyjną 5-proc. stawkę podatkową w kwocie 250 tys. zł. W kwietniu dochód z tego samego tytułu wyniósł 10 mln zł. Zaliczka za kwiecień obliczana jest jako różnica między podatkiem liczonym według stawki 5-proc. od dochodów osiągniętych począwszy od 1 marca, tj. 15 mln zł, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, tj. 250 tys. zł. W rezultacie zaliczkę za kwiecień należy obliczyć następująco:

(5 mln zł +10 mln zł) x 5 proc. – 250 tys. zł = 750 tys. zł – 250 tys. zł = 500 tys. zł

Tarcza antykryzysowa - poradnik prawny

Zdaniem autora

Bartosz Mroczkowski, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg Tomczykowski

Korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest niewątpliwie zwiększenie płynności finansowej podmiotów angażujących się w walkę z wirusem. Za wadę można uznać ograniczony zakres podmiotowy tego rozwiązania. Jako że nadciąga recesja, jako instrument jej przeciwdziałający warto byłoby rozszerzyć możliwość stosowania IP Box oraz ulgi B+R już w zaliczkach na podatek dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe niezależnie od tego, czy efekty tych prac mogą pomóc w walce z Covid-19. Ci podatnicy, których prace B+R dotyczą produktów/praw własności intelektualnej związanych z walką z Covid-19, mogliby zostać dodatkowo uprzywilejowani, np. jeszcze niższą stawką podatkową w przypadku IP Box lub zwiększeniem poziomu odliczalności kosztów w uldze B+R.