Jak amortyzować zmodernizowany środek trwały

Wartość początkową składników majątku, od których spółka dokonuje odpisów umorzeniowych, zwiększają nakłady na ich rozbudowę. Moment aktualizacji kwot odpisywanych w koszty będzie różny przy metodach: liniowej i degresywnej.

Publikacja: 11.01.2017 05:40

Jak amortyzować zmodernizowany środek trwały

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

- W trakcie inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjno – magazynowej niezbędne było przeprowadzenie rozbudowy istniejących środków trwałych takich jak:

– kanalizacja deszczowa,

– stacja transformatorowa,

– drogi wewnętrzne

– place.

W jaki sposób powinniśmy ująć koszty związane z przebudową istniejących środków trwałych w ewidencji? Jak prawidłowo naliczyć amortyzację ulepszonych środków trwałych? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na:

- przebudowie,

- rozbudowie,

- modernizacji lub

- rekonstrukcji

– i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną:

- okresem używania,

- zdolnością wytwórczą,

- jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego,

- niższymi kosztami eksploatacji

- lub innymi miarami.

Zgodnie z przepisami uor wartość początkową środków trwałych należy zatem zwiększyć o wartość nakładów związanych z rozbudową tych środków.

Przykład 1.

Spółka posiada w ewidencji środków trwałych kanalizację deszczową. Wartość początkowa tego składnika majątku to 135 000 zł. Od marca 2016 r. przeprowadzono prace związane z przystosowaniem kanalizacji deszczowej do odpływu wody deszczowej z istniejącego i nowego budynku. Wartość nakładów na rozbudowę kanalizacji to 50 000 zł. Rozbudowa zakończyła się 31 maja 2016 r. W związku z tym nowa wartość początkowa kanalizacji deszczowej aktualna od 1 czerwca 2016 to 185 000 zł.

W miejsce istniejącego

Inaczej będzie wyglądać klasyfikacja, gdy w miejsce już istniejącego środka trwałego spółka wytworzy całkowicie nowy środek trwały.

Przykład 2.

Spółka posiada w ewidencji środków trwałych stację transformatorową. Jej wartość księgowa netto (wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne) na dzień 31 maja 2016 r. to 40 000 zł. W związku z prowadzoną nową inwestycją obecna stacja jest niewystarczająca. Spółka podjęła decyzję o budowie nowej stacji transformatorowej w miejsce już istniejącej. W związku z tym stara stacja została fizycznie zlikwidowana (rozebrana). Wartość niezamortyzowana została przeksięgowana w pozostałe koszty operacyjne. Wartość początkowa nowej stacji transformatorowej równa jest jej kosztowi wytworzenia.

Warto zwrócić uwagę, że w takim przypadku jak opisany w przykładzie powyżej, wartość nieumorzona zlikwidowanego środka trwałego, w miejsce którego powstaje inny, nowy środek trwały, jest kosztem podatkowym. W interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2015 r. (IBPBI/2/4510-79/15/IZ) organ podatkowy potwierdził, że nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych nie zwiększa wartości początkowej nowych środków trwałych, ale na podstawie sporządzonego protokołu, w wysokości nieumorzonej części wartości początkowej, stanowi koszt uzyskania przychodów.

Decydujące kryteria

Autor pytania nie podał informacji, czy istniejące środki trwałe posiadały na dzień zakończenia rozbudowy wartość księgową oraz jakie metody amortyzacji spółka stosuje. W zależności bowiem od tych kryteriów inne będą metody oraz czas rozpoczęcia naliczania amortyzacji.

Generalna zasada mówi, że ulepszony środek trwały amortyzowany jest taką samą metodą, którą był amortyzowany przed ulepszeniem. Zmienia się jedynie wartość początkowa. Zgodnie natomiast z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych od zwiększonej wartości środka trwałego dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten został ulepszony.

Od następnego miesiąca...

Odwołując się do przykładu nr 1 i zakładając stosowanie liniowej metody amortyzacji, od 1 czerwca 2016 r. spółka będzie amortyzować kanalizację deszczową od wartości początkowej 185 000 zł. Przy założeniu stawki amortyzacyjne w wysokości 10 proc. amortyzacja za maj 2016 r. wyniesie 1125 zł (135 000 zł x 10 proc. / 12 m-cy), a od czerwca 1541,67 zł (185 000 zł x 10 proc. / 12 m-cy).

...lub roku

W przypadku amortyzacji metodą degresywną nie zawsze zwiększony odpis umorzenia będzie następował od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu ulepszenia. Tak będzie tylko w pierwszym roku amortyzacji danego środka trwałego tą metodą.

Pokrótce należy przypomnieć, że odpisy amortyzacyjne w pierwszym roku amortyzacji metodą degresywną naliczane są od wartości początkowej środka trwałego (analogicznie jak w przypadku metody liniowej). Zatem sposób obliczenia amortyzacji oraz moment rozpoczęcia amortyzacji ulepszonego środka trwałego będzie taki sam, jak w przypadku metody liniowej.

Różnice zaczynają się od drugiego roku. Związane jest to z tym, że w drugim i kolejnych latach odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości będącej różnicą pomiędzy wartością początkową a sumą dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. Wartość tę ustala się każdorazowo na początek roku podatkowego. W drugim i kolejnych latach stosowania amortyzacji degresywnej przepisy nie przewidują więc zmiany wartości początkowej w trakcie roku podatkowego.

Przykład 3.

Założenie analogiczne jak w przykładzie 1. Środek trwały jest amortyzowany metodą degresywną. Data przyjęcia do ewidencji i rozpoczęcia amortyzacji – 31 stycznia 2015 roku.

I rok

Amortyzacja miesięczna w pierwszym roku podatkowym: 1125 zł (135 000 zł x 10 proc. / 12 m-cy) będzie dotyczyła miesięcy od lutego do grudnia 2015 roku. Łączne umorzenie za pierwszy rok podatkowy wyniesie 12 375 zł.

II rok

Obliczając wartość miesięcznego umorzenia dla drugiego roku podatkowego należy ponownie ustalić wartość, od której będzie obliczane umorzenie środka trwałego.

Na dzień 1 stycznia 2016 r. będzie to wartość 122 625 zł (135 000 zł – 12 375 zł). Miesięczne odpisy umorzeniowe za drugi rok podatkowy wyniosą: 1021,88 zł, umorzenie roczne: 12 262,50 zł. Mimo dokonania ulepszenia w roku 2016 nie będzie ono miało odzwierciedlenia w miesięcznych odpisach amortyzacyjnych.

III rok

Dopiero od roku 2017, podczas obliczania nowej wartości, od której będzie ustalone miesięczne umorzenie środka trwałego dla trzeciego roku podatkowego, zostanie uwzględniona wartość ulepszenia. Wartość ta na 1 stycznia 2017 r. wyniesie: 160 362,50 zł (135 000 zł – 12 375 zł – 12 262,50 zł + 50 000 zł).

Zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o CIT, począwszy od roku, w którym roczna amortyzacja naliczana według metody degresywnej byłaby niższa od amortyzacji naliczanej według metody liniowej, należy przejść na metodę liniową i stosować ją do całkowitego zamortyzowania środka trwałego. W tym okresie znowu będą miały zastosowanie zasady naliczania amortyzacji od ulepszonych środków trwałych takie jak dla metody liniowej amortyzacji. Nowe, zwiększone odpisy umorzeniowe będziemy naliczać począwszy od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu ulepszenia.

Autorka jest biegłym rewidentem w Grupie UHY ECA

W czasie przebudowy odpisy są kosztem

Podczas czasowego wyłączenia środka trwałego z działalności z powodu jego rozbudowy, przebudowy lub modernizacji można dokonywać w tym okresie odpisów amortyzacyjnych i będą one podatkowymi kosztami uzyskania przychodów. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 2 grudnia 2014 r. (ITPB1/415-940/14/PSZ).

- W trakcie inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjno – magazynowej niezbędne było przeprowadzenie rozbudowy istniejących środków trwałych takich jak:

– kanalizacja deszczowa,

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży