Anna Ławniczak

Kwestie klimatu w sprawozdaniu finansowym

Zmiany klimatu są obszarem, który budzi coraz większe zainteresowanie i ma coraz większe znaczenie dla interesariuszy – inwestorów, instytucji finansujących, firm ubezpieczeniowych.

Split payment, podzielona płatność - jak księgować

Kierownik jednostki stosującej split payment powinien zaktualizować politykę rachunkowości w zakresie planu kont i otworzyć nowe konta, np. konta analityczne do istniejących syntetycznych, dla poprawnego ujmowania operacji na bankowym rachunku VAT.

Leasing: jak ująć w księgach przyjęcie uproszczenia

Mała jednostka, która do tej pory wykazywała przedmiot umowy leasingu jako składnik aktywów w swoich księgach, ma prawo zastosować do niego zasady przewidziane w przepisach o podatkach dochodowych.

Jak amortyzować zmodernizowany środek trwały

Wartość początkową składników majątku, od których spółka dokonuje odpisów umorzeniowych, zwiększają nakłady na ich rozbudowę. Moment aktualizacji kwot odpisywanych w koszty będzie różny przy metodach: liniowej i degresywnej.

Jak księgować i prezentować faktoring

Ewidencja faktoringu zależy od stopnia odpowiedzialności faktora za ryzyko wypłacalności dłużnika. Przepisy bilansowe nie regulują w sposób szczegółowy tych zagadnień. Należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości.