Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 września 2018 r. (0115-KDIT1-3.4012.452.2018.3.AT).

Spółka będąca producentem aluminiowej stolarki budowlanej zawarła z jednym ze swoich kontrahentów umowę podwykonawczą. Przedmiotem umowy były dostawa wewnętrznej i zewnętrznej stolarki aluminiowej zgodnie ze złożoną ofertą oraz czynności polegające na ich montażu. Zarówno spółka, jak i jej kontrahent są czynnymi podatnikami VAT.

Urząd statystyczny w odpowiedzi na wniosek spółki zaklasyfikował świadczone przez nią czynności montażowe zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) jako usługi budowlane, w stosunku do których znajduje zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

Czytaj także: Stawki VAT: dostawa i montaż instalacji

Wartość całego zamówienia określono jako sumę wynagrodzeń za dostawę stolarki oraz czynności montażowych (odpowiednio 93 proc. i 7 proc. całej kwoty). Spółka nie fakturuje odrębnie dostawy stolarki i jej montażu. Świadczenia są objęte jedną fakturą i są ujęte w jednej pozycji pod nazwą „Dostawa wraz z montażem wewnętrznej i zewnętrznej stolarki".

Spółka skierowała do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pytanie, czy w przedstawionych okolicznościach należy uznać, że świadczy ona na rzecz kontrahenta usługę kompleksową, dla której zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia.

Zdaniem spółki, przedmiot całego świadczenia stanowi usługę kompleksową, której dominującym świadczeniem jest montaż stolarki. W konsekwencji, jest ono usługą budowlaną, do której znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Spółka uzasadniała swoje stanowisko powołując się w głównej mierze na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Argumentowała m.in., że celem gospodarczym zamawiającego jest w istocie montaż stolarki.

Organ uznał stanowisko i argumentację podatnika za prawidłowe. Wskazał, że kontrahent spółki, nabywający od niej świadczenie polegające na dostawie wraz z montażem wewnętrznej i zewnętrznej stolarki aluminiowej, całość świadczenia powinien rozpoznać na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia.

Komentarz eksperta

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Mikołaj Niezbecki, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Komentowana interpretacja dotyka dwóch kluczowych kwestii związanych z opodatkowaniem świadczeń w branży budowlanej przez podwykonawcę. W analogicznych sytuacjach konieczne jest zwykle ustalenie, czy dane świadczenie jest świadczeniem kompleksowym, a jeśli tak, to czy stanowi ono kompleksową usługę budowlaną rozliczaną na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem TSUE przedstawionym m.in. w kluczowych dla tematyki sprawach Aktiebolaget (C-111/05), Card Protection Plan (C-349/96) oraz Levob (C-41/04), co do zasady każda z czynności dokonywanych pomiędzy podatnikami powinna być uznawana za odrębną i niezależną z perspektywy VAT. Jednocześnie, świadczenie kompleksowe będące wyjątkiem od tej zasady, występuje wtedy, gdy co najmniej dwie czynności są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Należy ponadto zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem TSUE, mimo że cena poszczególnych elementów świadczenia złożonego nie może być jedynym kryterium pozwalającym ustalić, który z elementów świadczenia kompleksowego determinuje jego charakter, to jednak jest to kryterium, które może dostarczyć pomocnych wskazówek w tym zakresie i powinno być uwzględnione w procesie analizy.

Przy ocenie kompleksowości świadczenia istotne jest określenie, co jest dla kontrahenta celem zawieranej umowy. W przedstawionym stanie faktycznym zarówno wnioskodawca, jak i organ byli zgodni, że tym celem dla kontrahenta było nabycie kompleksowej usługi montażu stolarki. Niewątpliwie równie istotnym czynnikiem przemawiającym za dominującym charakterem świadczonych usług montażowych był fakt, że stolarka wykonywana była specjalnie na zamówienie klienta, zgodnie ze złożoną ofertą.

Komentowana interpretacja wskazuje na to, jak dużą liczbę czynników należy wziąć pod uwagę w przypadku analizowania podobnych sytuacji, i często szczegóły uzgodnień pomiędzy stronami mogą wpłynąć na ocenę sposobu opodatkowania świadczeń podatkiem od towarów i usług. Dla przykładu, w zbliżonych stanach faktycznych można się czasem spotkać z opinią, zgodnie z którą poszczególne świadczenia realizowane w ramach jednej umowy należy potraktować jako odrębne. Zdarza się tak, gdy np. każdy element świadczenia ma dla jego adresata rzeczywistą wartość niezależnie od jego związku z pozostałymi elementami albo gdy zarówno dostawa towarów, jak i ich montaż mogą bez przeszkód zostać wykonane przez dwa odrębne podmioty (zakładając brak, przykładowo, unikalnej wiedzy czy narzędzi uniemożliwiających montaż dostarczanych elementów przez podmioty trzecie).

Można się również spotkać z opinią, że podobne świadczenie jest kompleksową dostawą z montażem, a nie usługą budowlaną. Do takiej wątpliwości mogłaby także prowadzić pobieżna analiza dokumentacji w omawianej sprawie, gdyż faktura wystawiona przez sprzedawcę wskazuje, że przedmiotem świadczenia była „Dostawa wraz z montażem wewnętrznej i zewnętrznej stolarki". W mojej ocenie wskazuje to wyraźnie na każdorazową konieczność szczegółowej analizy umowy łączącej strony. ?