Osoba fizyczna zamierza podjąć działalność polegającą na świadczeniu usług konsultingowych w branży IT na rzecz firmy konsultingowej. Świadczone usługi będą obejmować:

- sporadyczne zapewnienie infrastruktury dla usług hostingowych,

- projektowanie oraz bieżące utrzymywanie technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (pomoc techniczna dla inżynierów zajmujących się utrzymaniem systemów informatycznych).

Świadczone przez tę osobę usługi, zgodnie z PKWiU, są sklasyfikowane pod symbolami:

- 62.01.12 – Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych,

- 62.02.30 – Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego,

- 63.11.12 – Usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting),

- 63.11.19 – Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych.

Czy do tych usług można będzie stosować 8,5-proc. stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego? – pyta czytelnik.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT (zob. art. 6 ust. 1 in principio ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Zgodnie z PKWiU

Działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2008 r., z zastrzeżeniem odrębnych definicji działalności gastronomicznej oraz działalności usługowej w zakresie handlu (zob. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Użycie w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym oznaczenia „ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (zob. art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Wyłączenia z tabeli

Możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

I tak, opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie stosuje się do świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (zob. art. 8 ust. 1 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). W załączniku tym, tj. tabeli stanowiącej „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług" nie wymieniono usług, jakie zamierza świadczyć czytelnik, sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU pod symbolami 63.11.12, 63.11.19, 62.01.12 oraz 62.02.30.

Generalnie działalność ta może więc zostać opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Liczą się faktycznie wykonywane czynności

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zakładam, że faktycznie czytelnik będzie świadczyć usługi sklasyfikowane we wskazanych grupowaniach PKWiU z 2008 r. W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU podatnicy mogą zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Uwaga na oznaczenie „ex"

Dla usług sklasyfikowanych pod symbolami: 62.01.12, 62.02.30, 63.11.12 i 63.11.19 PKWiU z 2008 ustawodawca w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g i h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przewidział 17-proc. stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przepisach tych, przy symbolach PKWiU 62.01.1, 62.02, 63.11.1 umieszczono jednak znak ex, co oznacza, że opodatkowaniu tą stawką podlegają przychody ze świadczenia tych usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które wyłącznie odpowiadają usługom:

- związanym z oprogramowaniem (dla PKWiU 62.01.1),

- związanym z doradztwem w zakresie oprogramowania (dla PKWiU 62.02),

- przetwarzania danych (dla PKWiU 63.11.1).

Można zatem przyjąć, że jeżeli usługi które zamierza świadczyć czytelnik objęte grupowaniem:

- 62.01.1 nie są usługami związanymi z oprogramowaniem,

- 62.02. nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania,

- 63.11.1 nie są usługami przetwarzania danych,

–to przychody uzyskiwane z ich świadczenia będą mogły być opodatkowane 8,5-proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Uwaga! Podatek zryczałtowany pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (zob. art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Takie stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacje Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lutego 2016 r., IBPB-1-1/4511-15/WRz; z 15 marca 2016 r., IBPB-1-1/1/4511-47/WRz oraz z 11 marca 2016 r., IBPB-1-1/1/4511-21/WRz).

Konieczne jest pisemne oświadczenie

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy o PIT i art. 9 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, czytelnik, jako podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, powinien złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy. Składa się je naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (formularz CEiDG-1). Należy pamiętać, że jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybrał innej formy opodatkowania, to uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Autor jest doradcą podatkowym

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 17 proc. przychodów ze świadczenia usług:

– związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) (zob. art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym),

– przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez internet (PKWiU 63.11.2) (zob. art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) (zob. art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym),

- 8,5 proc. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (zob. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).