- Brak jest podstaw prawnych do żądania przez sądy cywilne i komorników danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną - stwierdziła Magdalena Gaj.

UKE zajął stanowisko w wyniku zapytań operatorów telekomunikacyjnych, do których trafiają zapytania o dane telekomunikacyjne użytkowników (tzw. dane retencyjne) ze strony różnego rodzaju podmiotów - zwłaszcza organów ścigania, służb specjalnych i sądów. Cały obszar zbierania danych o obywatelach RP oraz działań operacyjnych z tym związanych, reguluje kilkanaście aktów prawnych, m.in. ustawy kompetencyjne służb specjalnych, ustawa o prokuraturze, kodeks postępowania karnego. Wątpliwości budziła natomiast możliwość udostępniania przez operatorów takich danych na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 248 par. 1 oraz art. 761 par. 1), o co wnosiły m.in. sądy cywilne czy komornicy.

Jest dla mnie oczywiste, że ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej stanowi jedno z praw i wolności człowieka gwarantowanych w Konstytucji RP, dlatego ograniczenie jej obowiązywania może odbywać się tylko na podstawie precyzyjnych zapisów prawa i za zezwoleniem właściwych czynników - podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes UKE.

Także eksperci prawni, na których dorobku opiera się Prezes UKE, podkreślają, iż poza przypadkami wymienionymi w ustawach, możliwość żądania od operatorów danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, zwłaszcza tzw. danych retencyjnych nie dotyczy sądów innych niż karne. Konieczność stosowania przepisów retencyjnych wyłącznie do najcięższych przestępstw podkreśla także Komisja Europejska w raporcie z 18 kwietnia 2011 roku.

Zdaniem Prezes UKE, przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie są wystarczającą podstawą do ingerowania w prawa i wolności obywatelskie i dane takie nie powinny być przez operatorów na ich podstawie udostępniane.

Zobacz: stanowisko UKE