fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacje podatkowe

Można odliczyć VAT z faktur za doradztwo przy emisji akcji

Rzeczpospolita
Podatnik ma prawo do odliczenia podatku od usług doradczych związanych z nabyciem udziałów w spółce w celu prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej
Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 4 sierpnia 2011 (IPPP1-443-949/11-2/IGo)
Spółka kupiła 100 proc. udziałów (akcji) w innej spółce. W związku z tym poniosła wiele wydatków, mających na celu lepsze przeprowadzenie transakcji. Chodziło o różnorodne usługi doradcze, w tym m.in. o usługi doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego, usługi w zakresie koordynacji procesu nabycia, analizy ekspertów i usługi pośrednictwa brokerskiego.
Spółka rozważała połączenie się przez przejęcie ze spółką, której akcje nabyła. Zgodnie z jej zamiarem  zakup akcji oraz połączenie miały umożliwić prowadzenie dodatkowej działalności opodatkowanej VAT opartej na majątku będącym dotychczas własnością przejmowanej spółki.
We wniosku o interpretację przepisów podatkowych pytała o prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków poczynionych w celu przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów.
Jej zdaniem poniesione wydatki dają prawo do odliczenia. Uzasadniając swoje stanowisko, powołała się na interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych wskazujące, że wystarczy pośredni związek między poniesionymi wydatkami i działalnością opodatkowaną, aby uznać istnienie prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych wydatków.
Izba skarbowa potwierdziła prawidłowość takiego sposobu rozumowania.
Komentuje Dorota Wal, konsultantka w Dziale Prawnopodatkowym PwC
Należy zgodzić się ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacji. Zasadą zapisaną w art. 86 ustawy o VAT jest, że prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
Jak wskazał podatnik, poniesienie przez niego wydatków miało umożliwić prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej, opodatkowanej VAT. Tym samym nie można zanegować istnienia związku tych wydatków z działalnością opodatkowaną. Wątpliwości występującego o interpretację podatnika mogła budzić natura tego związku, jako że bezpośrednim powodem poniesienia wydatków była transakcja zakupu akcji spółki.
Samo posiadanie lub nabycie akcji nie jest, co do zasady, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT, ponieważ ewentualny zysk z akcji (dywidenda) wynika z prawa własności udziałów, a nie jest świadczeniem wzajemnym. Potwierdza to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. wyroki w sprawach C-60/90 Polysar Investments Netherlands czy C442/01 KapHag).
Oparcie prawa do odliczenia jedynie na istnieniu bezpośredniego związku między poniesionymi wydatkami i działalnością opodatkowaną prowadziłoby więc do wniosku o braku prawa do odliczenia. Jednak istnienie takiego bezpośredniego związku nie jest konieczne dla posiadania prawa do odliczenia.
Wystarczy, aby jedynie pośrednim celem poniesienia wydatków była realizacja czynności opodatkowanych. W przeciwnym razie zostałaby naruszona podstawowa zasada VAT, zgodnie z którą podatek ten powinien być neutralny dla przedsiębiorców i obciążać ostateczną konsumpcję.
Celem nabycia akcji i poniesienia w związku z tym wydatków na usługi doradcze było poszerzenie działalności gospodarczej podatnika. Tym samym wydatki te pozostają w ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi. Charakter związku wydatków z czynnościami opodatkowanymi był wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnym w sprawach dotyczących prawa do odliczenia VAT naliczonego w związku z emisją akcji.
Emisja akcji – podobnie jak nabycie udziałów – nie jest czynnością opodatkowaną VAT. W orzeczeniach tych (m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, I FSK 246/10) sądy podkreślały, że pomimo braku bezpośredniego związku z działalnością opodatkowaną istnienie związku pośredniego daje prawo do odliczenia VAT. Takie też stanowisko zajął ETS w orzeczeniu w sprawie C-465/03 Kretztechnik.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA