Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 192 z 18 października 2007

Ustawy (poz. 1378 – 1382), trzy z 7 i dwie z 19 września:
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; wejdzie w życie 1 października 2008 r., ale niektóre przepisy w następujących terminach: 3 listopada 2007 r., 20 stycznia 2008 r. i 1 sierpnia 2008 r. - o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2108 – 2015; od 1 stycznia 2008 r.,
- o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych; od 1 stycznia 2008 r., - o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; od 3 listopada, a niektóre przepisy 1 maja 2009 r., - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym; od 1 stycznia 2008 r., lecz niektóre przepisy 19 października bieżącego roku. Rozporządzenie Prezydenta RP (poz. 1383) z 3 października w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych; od 1 stycznia 2008 r. Rozporządzenia Rady Ministrów (1384 – 1386): z 8, 12 i 13 października, w sprawie: - bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (zmiana); od 2 lutego 2008 r., - wykazu przedsięwzięć Euro 2012; od 19 października, - zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (zmiana); od 1 stycznia 2008 r., Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (1387) z 4 października zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; od 3 listopada. Rozporządzenia ministrów (1388 – 1393): - finansów z 28 września w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach; od 3 listopada, - obrony narodowej z 5 października zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe; od 1 grudnia, - rolnictwa i rozwoju wsi, z 25 i 27 września, w sprawie: – wzoru protokołu pobrania prób materiału siewnego, – wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia dla przywożonych zwierząt i produktów akwakultury (zmiana); oba od 3 listopada. - środowiska z 2 października w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem; od 3 listopada, - transportu z 15 października zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia; od 20 października. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1394 – 1395), z 8 i 9 października: - o niezgodności z konstytucją art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – K 20/07; przepis ten straci moc 19 kwietnia 2009 r., - o zgodności z konstytucją art. 190 § 1 pkt 6 lit. a kodeksu celnego – SK 70/06. Zobacz też treść DZ. U. nr 192
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL