fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 187 z 12 października 2007

Rozporządzenia Rady Ministrów (poz. 1323 – 1326), dwa z 2, jedno z 4 i jedno z 10 października, w sprawie:
- stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (zmiana),
- programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (zmiana),
- Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana),
- wykazu stanowisk i funkcji prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; wszystkie wejdą w życie 27 października.
Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów (poz. 1327 – 1328), z 2 i 10 października, w sprawie:
- regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań,
- przedterminowych wyborów wójta gminy Naruszewo w województwie mazowieckim; oba od 12 października.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1329 – 1343):
- finansów, dwa z 28 września, w sprawie:– norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej; od 1 stycznia 2008 r.,– zapłaty opłaty skarbowej; od 27 października,
- gospodarki morskiej z 10 października w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP; od 12 października,
- obrony narodowej z 28 września zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych; od 27 października z mocą od 1 października,
- rolnictwa i rozwoju wsi, z 24 i 27 września, w sprawie:– sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Oliver); od 27 października,– wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych; od 20 października,
- Skarbu Państwa z 1 października zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej; od 27 października,
- sprawiedliwości z 27 września zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej; od 27 października,
- spraw wewnętrznych i administracji, z 21 i 27 września, w sprawie:– zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (zmiana), – utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie; oba od 1 listopada,
- spraw zagranicznych z 12 października zmieniające rozporządzenie w sprawie obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu; od 12 października,
- środowiska, dwa z 1 października, w sprawie:– zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji,– wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; oba od 27 października,
- transportu z 25 września w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych; od 13 grudnia,
- zdrowia z 21 września w sprawie rejestru wytwórców i substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe; od 27 października
Zobacz treść Dz.U. nr 187
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA