Podatki

7 proc. dla budownictwa i wyższy limit zwolnienia

Budownictwo społeczne ze stawką 7 proc., bezterminowy zwrot podatku dla kupujących materiały budowlane i o ponad 10 tys. zł wyższy limit zwolnienia - to propozycje nowelizacji ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów
- Chcieliśmy dostosować przepisy o VAT do najnowszych przepisów VI dyrektywy, orzecznictwa ETS oraz doprecyzować je tam, gdzie nie udało się tego zrobić w tzw. dużym projekcie nowelizacji znajdującym się w Sejmie - mówi Jakub Lutyk, rzecznik prasowy MF.
Każdego przedsiębiorcy dotyczy pomysł podwyższenia limitu tzw. zwolnienia podmiotowego. Obecnie jest to równowartość 10 tys. euro (tj. 39,7 tys. zł.). MF proponuje określenie limitu w złotówkach i podwyższenie go do 50 tys. zł. Taką samą zmianę przewidziano dla wewnątrzewspólnotowych nabyć towarów. Transakcje wymienione w art. 10 ustawy ust. 1 pkt. 2 nie byłyby uznawane za WNT, jeśli ich wartość nie przekraczałaby 50 tys. zł zamiast dzisiejszych 10 tys. euro. Wzrósłby, ze 130 tys. zł do 160 ty. zł, limit dla sprzedaży wysyłkowej. MF proponuje objęć zwolnieniem z VAT usługi techników dentystycznych, dostarczanie protez dentystycznych i sztucznych zębów. Dziś obowiązuje na nie stawka 7 proc. Za prezenty o małej wartości, od których nie trzeba płacić VAT ani wykazywać ich w ewidencji projekt uznaje towary o wartości rynkowej nie większej niż 5 zł. Dziś trzeba brać po uwagę koszt wytworzenia lub nabycia. MF proponuje też aby prawo do odliczenia VAT (art. 88 ust. 3a pkt. 2 ustawy) nie przysługiwało, jeżeli transakcja nie podlegała VAT lub była z niego zwolniona, niezależnie od tego czy dokumentująca ją faktura została opłacona czy nie. Obecnie przepisy mówią, że chodzi tylko o sytuacje, w których należność nie została uregulowana. Tymczasem nie ma to znaczenia co wskazuje orzecznictwo ETS (np. wyrok C-401/05). Do orzecznictwa Trybunału (np. C-200/04) odnosi się też zmiana zwalniająca definiowanie usług turystyki na podstawie klasyfikacji statystycznych. Dotychczas dotyczyło to tylko usług elektronicznych. Szczególne znaczenia ma, zawarta w projekcie, definicja budownictwa społecznego pozwalająca otrzymać 7 proc. stawkę VAT na sprzedaż i budowę mieszkań po 31 grudnia 2007 r. Definicją tą objęte zostały domy jednorodzinne o powierzchni użytkowej do 220 m kw. oraz mieszkania o powierzchni do 120 m kw. Taka sama stawka obowiązywać ma dla noclegowni, domów dla bezdomnych i remontów ww. budynków. Preferencją nie zostałyby objęte garaże, miejsca postojowe, baseny, sauny, siłownie, solaria. Jeśli powierzchnia budynku miałaby odpowiednio więcej niż 220 lub 120 m kw. wówczas stawka 22 proc. byłaby stosowana tylko do części przekraczającej ustawowe limity. Ważną nowością w projekcie jest bezterminowe wydłużenie prawa do zwrotu osobom fizycznym części VAT od materiałów budowlanych. Obecne przepisy obejmują tylko wydatki poniesione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. a wnioski o zwrot muszą być złożone do 30 czerwca. Po zmianach byłoby to możliwe raz w roku. - Definicja budownictwa społecznego może zahamować wzrost cen mieszkań spowodowany m.in. ucieczką przed VAT. Szkoda tylko, że zaproponowano ją tak późno. Zwrot VAT od materiałów budowlanych będzie zaś dobrym rozwiązaniem tylko wtedy, gdy zniknie limit wydatków na ten cel. W przeciwnym razie poprawa będzie pozorna - ocenia Ryszard Kowalski ze związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Do 31 grudnia 2010 r. z 7 proc. stawki VAT korzystałyby również remonty m.in. przyłączy wodociągowych, cieplnych, linii elektrycznych, wzmacnianie fundamentów i konstrukcji ścian czy dachu. Warunkiem ma być jednak aby wartość zużytych na nie materiałów nie przekroczyła 50 proc. kwoty należnej za remont a podatnik posiadał dokumenty potwierdzające zakup towarów. Według założeń MF projekt maiłby wejść w życie 1 stycznia 2008 r. Problem tylko w tym, że w Sejmie znajduje się już inny projekt kompleksowej nowelizacji VAT. Zakończyła nad nim prace specjalna podkomisja a 14 czerwca będzie przedmiotem obrad Komisji Finansów. Legislacyjnie projekt ten jest więc znacznie bardziej zaawansowany co praktycznie uniemożliwia połączenie obydwu przed uchwaleniem tego pierwszego. W Komisji Finansów zapewniono nas jednak, że nowy pomysł MF w nie opóźni prac nad kompleksową nowelą VAT. Prace będą prowadzone osobno. Jeśli zmiany dotyczące budownictwa społecznego zostaną uchwalone później, zmienią ustawę przyjętą wcześniej. Oznacza to jednak dwie szybkie zmiany przepisów w krótkim czasie. Więcej na ten temat: masz pytanie do autorki, e-mail: a.grabowska@rzeczpospolita.pl • limit zwolnienia z VAT - 50 tys. zł • limit uznania za wewnątrzewspólnotowe nabycie towarów transakcji dokonywanych m.in. przez rolników ryczałtowych i podmioty zwolnione z VAT - 50 tys. zł • definicja budownictwa społecznego umożliwiająca stosowanie 7 proc. stawki dla objętych nią budynków mieszkalnych • bezterminowy zwrot VAT osobom fizycznym, które po 31 grudnia 2007 r. kupią materiały budowlane • wnioski o zwrot VAT od materiałów budowlanych będą mogły być składane raz w roku, bez wskazania konkretnej daty • limit zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej - 160 tys. zł • wyłączenie z grupy usług definiowanych przez użyciu klasyfikacji statystycznych usług turystycznych • zwolnienia z VAT usług techników dentystycznych • przekazywany bez podatku towar, którego nie trzeba ewidencjonować to taki, którego wartość rynkowa nie przekracza 5 zł • prawo do szacowania przez organy skarbowe obrotów między podmiotami powiązanymi na podstawie wartości rynkowej przedmiotu transakcji • brak prawa do odliczenia z faktury dokumentującej transakcję nie podlegającą opodatkowaniu albo zwolnioną z VAT Według obecnych przepisów • limit zwolnienia z VAT - równowartość 10 tys. euro • limit uznania za wewnątrzewspólnotowe nabycie towarów transakcji dokonywanych m.in. przez rolników ryczałtowych i podmioty zwolnione z VAT - równowartość 10 tys. euro • brak definicji budownictwa społecznego (efekt to obowiązek stosowania 22 proc. VAT od 1 stycznia 2008 r.) • zwrot przysługuje tylko w stosunku do zakupów dokonanych do 31 grudnia 2007 r. • wnioski o zwrot VAT od materiałów budo wlanych muszą być złożone za ubiegły rok do 39 czerwca roku następnego • limit zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej - 139 tys. zł • obowiązek definiowania usług turystyki na podstawie klasyfikacji statystycznych • 7 proc. VAT na usługi techników dentystycznych • przekazywany bez podatku towar, którego nie trzeba ewidencjonować to taki, którego cena nabycia lub wytworzenia nie przekracza 5 zł • prawo do szacowania przez organy skarbowe obrotów między podmiotami powiązanymi na podstawie cen stosowanych do podobnych transakcji w danej miejscowości lub na danym rynku • brak prawa do odliczenia z faktury dokumentującej transakcję nie podlegającą opodatkowaniu albo zwolnioną z VAT jeżeli kwota wykazana na owej fakturze nie została uregulowana
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL