Nieruchomości

Obniżka opłat za grunty tylko na wniosek nabywcy

Rada miejska nie może ustalać ogólnych warunków zgody na bonifikaty podczas przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Może jedynie udzielać indywidualnej zgody - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I OSK 1747/06).
W uchwale o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność rada miejska Kalisza postanowiła udzielić 90-proc. bonifikaty od opłaty z tego tytułu. Określiła, jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać zgodę na bonifikatę oraz możliwość rozłożenia należności na raty. Akt miał się stosować do mieszkańców, którzy w dniu jego wejścia w życie są użytkownikami wieczystymi terenów zabudowanych na cele mieszkaniowe. W sumie w Kaliszu jest około 3 tys. użytkowników wieczystych.
Uchwałę unieważnił wojewoda wielkopolski. Art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wylicza warunki, na jakich można, za zgodą wojewody albo rady lub sejmiku udzielić bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana m.in. jako lokal mieszkalny. Uchwała mogła więc dotyczyć tylko zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym czy spółdzielniom mieszkaniowym w indywidualnych wypadkach. Tymczasem był to akt o charakterze generalnym, ustalający ogólną zasadę 90 proc. bonifikaty. Rada wykroczyła więc poza swoje kompetencje. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę RM Kalisza. Opowiedział się za odczytaniem art. 68 ust. 1 jako uprawnienia do wyrażania przez radę zgody na bonifikatę dla określonego, indywidualnego nabywcy. Nie ma natomiast podstaw do wydawania aktu o charakterze generalnym, będącego aktem prawa miejscowego.
W skardze kasacyjnej do NSA rada miejska zarzuciła błędne zastosowanie przez WSA wspomnianego przepisu. Jej zdaniem nie można wyciągać wniosku, że wyrażenie zgody na bonifikatę możliwe jest tylko w wypadku indywidualnych transakcji, w odniesieniu dookreślonych adresatów. Sąd nie dostrzegł możliwości podjęcia w takich sprawach aktu o charakterze generalnym. Upoważnienie do udzielenia bonifikaty w drodze aktu generalnego mieści się w art. 11 i 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązujących organy gminy do prawidłowego gospodarowania. - Tymczasem obecnie, po unieważnieniu uchwały, załatwianie bonifikaty zabiera ponad trzy miesiące - mówi Marzena Wojterska, kierownik Referatu Gospodarki Mieniem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. -Wszystkie indywidualne wnioski o bonifikatę muszą bowiem trafić najpierw na sesję RM. Decyzję można zaś wydać dopiero po podjęciu przez radę odpowiednich uchwał. Jednak również NSA podzielił stanowisko wojewody oraz WSA i oddalił skargę kasacyjną. Art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że rada udziela zgody na bonifikatę. - Nie może to być jednak rozumiane jako stanowienie prawa miejscowego, lecz musi być stosowane w sprawach indywidualnych - wyjaśniła sędzia Joanna Runge-Lissowska. - Trudności organizacyjne czy techniczne z zachowaniem terminów nie mogą się przekładać na interpretację przepisu i ustalanie kompetencji, do których on nie upoważnia. Zgoda na udzielenie bonifikaty zawsze musi być zgodą w sprawach indywidualnych, a nie prawem miejscowym o charakterze generalnym, bo do tego jest wymagane wyraźne upoważnienie ustawowe. Wyrok (sygn. I OSK 1747/06) jest ostateczny i prawomocny. Będzie też ważny dla organów samorządu, z których wiele podejmuje uchwały w podobnych sprawach.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL