fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Stypendia dla wybitnie uzdolnionych można zaskarżyć

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
Rozstrzygnięcie wójta w sprawie stypendium fundowanego przez gminę ma charakter decyzji administracyjnej i można je zaskarżyć
Wojewoda lubelski zaskarżył do sądu uchwałę Rady Miasta Lublina w sprawie zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom stacjonarnych studiów wyższych mieszkających na terenie gminy [b](sygnatura akt: III SA/Lu 227/10)[/b]. Zastrzeżenia wojewody wzbudził zapis informujący, że od decyzji prezydenta w sprawie stypendium nie przysługuje odwołanie. Wojewoda argumentował, że rozstrzygnięcie takie jest indywidualną sprawą z zakresu administracji publicznej, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Właściwy jest też przewidziany w kodeksie tryb odwoławczy. Sporny zapis narusza więc zasadę, w myśl której postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (art. 15 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8124F9A27ADC6A31A0AD567524506E94?id=133093]k.p.a.[/link]), oraz zasadę, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie (art. 127 § 1). Godzi też w konstytucyjną zasadę (art. 78 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=73DE2B14F0DEEC909D5D1D78B2621D17?id=77990]Konstytucji RP[/link]), że każda strona ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a wyjątki może wprowadzić tylko ustawa.
Rada miejska w odpowiedzi na skargę dowodziła, że sprawy związane z przyznaniem pomocy materialnej dla studentów przez jednostki samorządu terytorialnego nie należą do spraw objętych przepisami k.p.a. Ustawodawca w przepisach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E388F2957D297B7511C5F854941345CF?id=178901]ustawy o szkolnictwie wyższym[/link] nie określił, że pomoc taka ma formę decyzji administracyjnej. Z tych względów na podstawie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D938567D7C1867D2E59287E32B7A836C?id=163433]o samorządzie gminnym[/link] zasady i tryb przyznania tej pomocy określa sama rada gminy. Prezydent miasta nie występuje tutaj jako organ administracji publicznej, lecz jako organ jednostki samorządu terytorialnego wypełniający określone obowiązki nałożone przez radę. Podnosiła ona też, że słowo „decyzja” użyte w spornym zapisie nie odnosi się do pojęcia decyzji w rozumieniu postępowania administracyjnego, ale jest użyte w znaczeniu potocznym jako rozstrzygnięcie, załatwienie wniosku o przyznaniu stypendium.
WSA w Lublinie podzielił pogląd wojewody, stwierdzając nieważność zakwestionowanego zapisu uchwały. Uzasadnił, że bez wątpienia rozstrzyganie o przyznaniu konkretnej osobie stypendium ze środków publicznych na podstawie przepisów prawa miejscowego jest decyzją administracyjną bez względu na to, jak zostanie ten akt formalnie nazwany. O tym, jak zakwalifikować dane rozstrzygnięcie, decyduje nie jego nazwa, ale charakter czynności administracyjnej. Skoro zaś postępowanie w tej sprawie rozstrzygane jest w drodze decyzji administracyjnej, to pozbawienie strony prawa odwołania od decyzji jest złamaniem fundamentalnej zasady postępowania administracyjnego, tj. jego dwuinstancyjności.
[i]sygnatura akt: III SA/Lu 227/10[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA