fbTrack

Zadania

Gminną stronę BIP prowadzi urząd

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Obowiązek udostępniania informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej spoczywa na wszystkich organach administracji. Za ich prowadzenie w gminach odpowiadają jednak urzędy
Tworzenie i prowadzenie stron BIP uregulowane zostało przede wszystkim przez przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E46012A8DD451A96A4B998ABC5BC9DEC?id=162786]ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU nr 112, poz. 1198 ze zm.)[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9052577045CFD9F7687C9A9CDEDE8954?id=184656]rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (DzU nr 10, poz. 68)[/link].
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy podmioty, o których mowa w jej art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające publikacji w tej drodze. Oznacza to, że w przypadku gmin strony BIP nie tworzy ani gmina, ani urząd gminy, lecz wójt (burmistrz, prezydent) oraz rada gminy. Podmioty te są także, zgodnie z art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, zobowiązane do udostępniania na stronach BIP informacji publicznej. Pomimo wskazanych regulacji wbrew pozorom stron BIP nie prowadzą ani wójt, ani rada. Co więcej, strony BIP nie są stronami tychże podmiotów, lecz stronami urzędów gmin.
Z jakiego zatem powodu mamy do czynienia z biuletynami urzędów gmin, a nie wójtów oraz rad gmin? Przede wszystkim wynika to z treści art. 8 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z jego treścią biuletyn ten jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. Na konieczność prowadzenia BIP przez urzędy wskazują ponadto niektóre ustawy. Przykładowo wskazać można art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (DzU nr 106, poz. 675), zgodnie z którym wójt (burmistrz lub prezydent miasta) niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Ponadto o konieczności prowadzenia stron BIP przez urzędy, a nie organy gminy, informuje na stronie głównej BIP ([link=http://www.bip.gov.pl]http://www.bip.gov.pl[/link]) w dziale „Pytania i odpowiedzi” jego redakcja. Warto jednak wspomnieć, że w świetle art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) urząd gminy stanowi aparat pomocniczy organu wykonawczego gminy, a jego celem jest zapewnienie sprawnej realizacji jego zadań [b](patrz więcej: wyrok WSA w Warszawie z 30 stycznia 2007 r., II SA/Wa 1534/06).[/b] Nie jest natomiast aparatem pomocniczym drugiego z organów gminy, czyli rady.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL