fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Niektóre pisma sporządzi tylko profesjonalny pełnomocnik

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez osobę do tego nieuprawnioną należy do braków nieusuwalnych. W konsekwencji podlega odrzuceniu bez wzywania strony do jego uzupełnienia
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 18 czerwca 2010 r., I SA/Kr 1453/09 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
WSA odrzucił skargę kasacyjną G.O. w sprawie skargi na postanowienie dyrektora izby skarbowej w przedmiocie stwierdzenia, że zażalenie zostało wniesione z uchybieniem terminu. Skarżąca została pouczona o terminie i konieczności sporządzenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika.
Mimo to wniosła do samorządowego kolegium odwoławczego sporządzone przez siebie zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. SKO przekazało to zażalenie do WSA.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Sąd stwierdził, że zażalenie wniesione przez skarżącą podlega odrzuceniu. Zgodnie bowiem z art. 194 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=14BEC281A2A9509A512B72FCC2A63EC2?id=166935]ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [/link]zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, przy czym wymaganie to jest spełnione, jeżeli zażalenie wnosi osoba posiadająca kwalifikacje określone w art. 175 § 2 ustawy, a także w art. 175 § 3 w odniesieniu do określonej kategorii spraw.
Zachowanie tzw. przymusu adwokackiego stanowi dodatkowy wymóg, jaki musi spełniać tego typu zażalenie, aby mogło zostać skutecznie wniesione. W przeciwieństwie bowiem do wymogów formalnych przewidzianych dla pisma procesowego, których braki mogą zostać usunięte, sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez osobę do tego nieuprawnioną należy do braków nieusuwalnych. W konsekwencji, podlega odrzuceniu bez wzywania strony do jego uzupełnienia.
Skarżąca nie jest osobą, która byłaby uprawniona do sporządzenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej i mimo stosownego pouczenia wniosła zażalenie sporządzone osobiście. Skutkuje to stwierdzeniem niedopuszczalności zażalenia i jego odrzuceniem.
Ponadto zażalenie zostało wniesione po terminie. W przypadku wniesienia zażalenia nie bezpośrednio do sądu, ale omyłkowo za pośrednictwem organu, organ ten przekazuje go właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu. O zachowaniu ustawowego siedmiodniowego terminu do wniesienia zażalenia decyduje wówczas data wysłania przesyłki zawierającej zażalenie przez organ do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.
[wyimek]Na skuteczne wniesienie zażalenia podatnik ma siedem dni[/wyimek]
Skarżąca, otrzymawszy postanowienie o odrzuceniu skargi 22 marca 2010 r., skierowała zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego, które przesłało je do wojewódzkiego sądu 11 maja 2010 r. Tymczasem ustawowy termin do wniesienia zażalenia upłynął bezskutecznie 29 marca 2010 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA