Lekarze i pielęgniarki

Regulamin musi być zgodny z prawem

Fotorzepa, Bosiacki Roman Bos Roman Bosiacki
Każdy pedagog, oprócz pensji, ma również prawo do nagrody jubileuszowej i trzynastki. Może również otrzymać nagrodę za osiągnięcia
Zasady przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej określają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]Karty nauczyciela[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163116]rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczególnych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (DzU nr 128, poz. 1418)[/link].
Trzynasta pensja wypłacana jest natomiast zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75875]ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080 ze zm.)[/link]. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawane są natomiast ze środków budżetowych organów prowadzących szkoły. [srodtytul]Kryteria i tryb przyznawania[/srodtytul]
Każda gmina czy powiat są obowiązane opracować zasady, na jakich nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze są nauczycielom przyznawane. Wynika on z art. 49 ust. 2 Karty, zgodnie z którym organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. W kryteriach tych uwzględnić w szczególności należy sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Kryteria i tryb przyznawania świadczeń z funduszu nagród określa rada gminy (powiatu), podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. [srodtytul]Nie tworzy się komisji[/srodtytul] Podejmowane przez rady jednostek samorządu terytorialnego uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły zawierają w swej treści wiele błędów. Jednym z nich jest powoływanie specjalnych komisji, których zadaniem jest opiniowanie wniosków o przyznanie tych świadczeń. Takie zapisy uchwały zostaną z pewnością wyeliminowane z treści aktu przez organ nadzoru, ponieważ nie znajdują uzasadnienia czy oparcia w przepisach Karty. Stanowisko takie potwierdzają m.in. wyroki sądów administracyjnych. Jako przykład można przytoczyć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławia z 14 czerwca 2006 r., w którym czytamy, że ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obejmuje kompetencję do wyznaczenia mierników służących za podstawę oceny oraz ustalenie porządku ich przyznawania rozumianego jako system działań uwzględniających ustaloną kolejność i hierarchię uzależnionych wzajemnie zdarzeń. W zakresie pojęciowym „kryteriów i trybu” nie mieści się natomiast kompetencja organu do powoływania komisji uczestniczącej w sformalizowany sposób w procedurze przyznawania świadczeń. Zabieg taki, polegający na utworzeniu dodatkowego ciała (zespołu), któremu bez upoważnienia ustawowego gwarantuje się formalny udział w procesie decyzyjnym, prowadziłby do konieczności rozszerzenia oceny prawidłowości procesu stosowania prawa o składniki nieobjęte delegacją ustawową (IV SA/Wr 696/05). [srodtytul]Związki nie opiniują[/srodtytul] Podobnie nie znajdą uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa postanowienia takich uchwał, które uzależniają przyznanie nagrody konkretnemu nauczycielowi od zaopiniowania wniosku przez związek zawodowy. Takie zapisy mogłyby bowiem prowadzić do naruszenia dóbr osobistych konkretnych nauczycieli. Stanowisko takie prezentuje m.in. [b]Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 listopada 2005 r(I OSK 917/05)[/b]. Stwierdza w nim m.in., że prawo związków zawodowych do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników nie oznacza uprawnienia do żądania od pracodawcy ujawnienia informacji o wynagrodzeniach poszczególnych osób bez ich zgody. Takie ujawnienie może stanowić naruszenie dobra osobistego pracownika . Podobnej treści uchwałę podjął, 16 lipca 1993 r., Sąd Najwyższy. Stwierdził w niej m.in., że przyznanie organizacjom związkowym, niemającego oparcia w ustawie, regulaminowego prawa do opiniowania przyznawanych poszczególnym nauczycielom dodatków i świadczeń oraz ich wysokości prowadzić może do naruszenia ich dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 i 24 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] i do niedopuszczalnej ingerencji w stosunek pracy. [srodtytul]Zasady prawidłowej legislacji[/srodtytul] Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, jest aktem prawa miejscowego. Dlatego też [b]uchwała taka musi zostać opublikowana w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego, a ponadto dla jej prawidłowego wejścia w życie konieczne jest zachowanie odpowiedniego terminu vacatio legis.[/b] Zastosowanie znajdą tutaj przepisy ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 68, poz. 449 ze zm.). Zgodnie z jej art. 4 ust. 1 każdy akt normatywny zawierający przepisy powszechnie obowiązujące należy ogłaszać przez ich publikację we właściwym dzienniku urzędowym (w przypadku gminnych uchwał właściwy będzie wojewódzki dziennik urzędowy). Przepis ten określa również termin, w którym taka uchwała staje się obowiązującym prawem. Nie może to nastąpić wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia publikacji. [ramka][b]uwaga [/b] Artykuł 49 ust. 2 Karty nauczyciela stanowi, że uchwała rady w sprawie nagród dla nauczycieli powinna uwzględniać zasadę, że nagroda taka może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku. Terminu tego nie można uchwałą rady zmieniać. Oznacza to, że postanowienia aktów, które przewidują jego wydłużenie (do np. dwóch lat) albo skrócenie (np. do sześciu miesięcy), zostaną zakwestionowane przez organ nadzoru. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL