Ustrój i kompetencje

O opinię występuje się zawsze przed podjęciem uchwały

www.sxc.hu
Rada podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy. Następnie, po uchwaleniu tego aktu, o jego zaopiniowanie zwróciła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy taka procedura jest prawidłowa?
[b]Tak.[/b] O opinię należy wystąpić zawsze przed podjęciem uchwały, nigdy po. Art. 3 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=237F17A1B4FE5B195F4721E480474C7B?id=75771]ustawy z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach [/link]nakazuje jednostce samorządu terytorialnego wystąpić o opinię przed podjęciem uchwały ustanawiającej herb lub flagę tej jednostki.
Co prawda taka konstrukcja nie jest zapisana wprost w treści tego przepisu, jest jednak powszechnie akceptowana zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie. Jak podkreślił wojewoda mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 31 lipca 2009 r., nie może być zresztą inaczej, ponieważ nie można żadną miarą zakładać z góry treści owej opinii i na tej podstawie wydawać aktu prawnego, będącego na dodatek prawem miejscowym (lex-R-0911/23/09).
Potwierdza to również fakt, że tylko pozytywna opinia ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydana w oparciu o stanowisko komisji heraldycznej, że zaproponowane wzory gminnych insygniów są zgodne z zasadami heraldyki, leksykologii i miejscową tradycją historyczną, daje podstawę radzie gminy do podjęcia uchwały o ustanowieniu gminnych symboli (por. [b]wyrok NSA z 25 maja 2006 r., sygn. akt I OSK 426/06).[/b] Jakie zatem będą konsekwencje podjęcia uchwały w trybie przedstawionym w pytaniu? Powinna zostać ona uchylona jako przyjęta z rażącym naruszeniem przepisów prawa. [i]Podstawa prawna: – art. 3 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CF659AB01434CD535439D174167DF962?id=75771]ustawy z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (DzU nr 31, poz. 130 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL