Dla stosowania limitu rocznego ważna jest data dokonywania wypłat

Wyrokiem sądu pracodawca został zobowiązany do wypłaty byłemu pracownikowi nagrody z zysku za 2008 r. wraz z odsetkami za zwłokę. W roku, którego wypłata dotyczy, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika przekroczyła roczny limit. Czy w takiej sytuacji płatnik może odstąpić od opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od nagrody i od kwoty nagrody naliczyć tylko składki na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, FP i FGŚP?[b]Nie[/b]. Nagroda z zysku jest przychodem ze stosunku pracy, od którego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinny być opłacone. Składek nie należy natomiast odprowadzać od kwoty odsetek.Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ubezpieczonego nie może być wyższa w danym roku kalendarzowym od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.Po przekroczeniu tej kwoty, za ubezpieczonego do końca danego roku kal...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL