fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Lepsze wyposażenie placówek medycznych to skuteczniejsze leczenie

Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
Regionalne programy operacyjne przewidują wsparcie projektów związanych z poprawą infrastruktury w szpitalach i przychodniach. Każde województwo samodzielnie decyduje o szczegółach i kryteriach ich przyznawania
W ostatnich dniach dwa województwa zdecydowały o uruchomieniu naboru wniosków właśnie w tym zakresie. Są to regiony podkarpacki i podlaski. W przypadku pierwszego takie wsparcie zostało zaplanowane w działaniu 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, w drugim – w działaniu 6.2. „Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej”. W obu przypadkach lokalne samorządy mogą pomyśleć o remontach placówek i ich doposażeniu w specjalistyczny sprzęt.
[srodtytul]Dwa schematy[/srodtytul] Podkarpackie samorządy muszą zwrócić uwagę na to, że działanie 5.2 jest realizowane poprzez dwa tzw. schematy. Schemat A odnosi się do projektów mających na celu poprawę infrastruktury służącej ochronie zdrowia (bez lecznictwa uzdrowiskowego), natomiast schemat B dotyczy infrastruktury pomocy społecznej.
W obu przypadkach maksymalny poziom dofinansowania może stanowić 70 proc. wydatków kwalifikowanych. Jednocześnie najwyższa dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 5 mln zł. Wsparcie finansowe na inwestycje daje ogromną szansę na podniesienie standardu budynków, w których ulokowane są placówki medyczne, oraz – co może jeszcze ważniejsze – poprawę jakości świadczonych w nich usług. Ta pierwsza możliwość wiąże się z tym, że projekty mogą polegać na przeprowadzeniu gruntownych prac remontowych, w tym również rozbudowy lub przebudowy takich obiektów (ale nie budowy nowych). Każda taka inwestycja powinna również zakładać dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego [b]wydatki na budowę podjazdów, podnośników, wind, automatycznych drzwi oraz likwidację innych barier utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym mogą być uznane za kwalifikowane. [/b] Poprawa jakości usług i warunków pracy personelu medycznego wiąże się z szansą nowoczesnego wyposażenia placówek medycznych. Może to być aparatura medyczna do diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz inny specjalistyczny sprzęt medyczny. Jednak [b]w obu przypadkach inwestycje nie mogą dotyczyć ratownictwa medycznego. [/b]Warto również pamiętać, że nie każdy projekt zostanie zakwalifikowany. Jednym z kryteriów jest jego minimalna wartość. Przyjmowane będą tylko te, dla których przekroczy ona 500 tys. zł (wydatki kwalifikowane). Schemat B przewiduje podobne wsparcie, tyle że dla infrastruktury związanej z szeroko pojmowaną opieką i pomocą społeczną (domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej itp.). Również w tym przypadku podkarpackie samorządy mogą zainwestować w remonty i rozbudowę takich placówek, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotacja może zostać także przeznaczona na ich wyposażenie w niezbędny sprzęt. W przypadku schematu B minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł. [srodtytul]Z wnioskiem do Rzeszowa[/srodtytul] Dokumenty należy dostarczyć do punktu przyjmowania wniosków, który mieści się w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie). Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej [b][link=http://www.wrota.podkarpackie.pl]www.wrota.podkarpackie.pl[/link] oraz pod nr tel. 017 747 65 26 lub 017 747 65 28 (Schemat A) albo 017 747 65 30 (Schemat B)[/b]. O dotacje mogą się ubiegać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. Należy jednak uwzględnić, że każdy wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie tylko jednego projektu (złożyć jeden wniosek) w każdym ze schematów. [srodtytul]Lokalnie i regionalnie[/srodtytul] Z kolei na Podlasiu wsparcie mogą otrzymać dwa rodzaje projektów. Po pierwsze mogą one dotyczyć zakładów opieki zdrowotnej, regionalnych ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych, a po drugie lokalnych ośrodków zdrowia. W obu przypadkach w grę może wchodzić dokonanie remontów oraz rozbudowy takich placówek. W szczególności prace powinny się koncentrować na dostosowaniu budynków do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7D7B9238D838B0C242CFE62C6B6F173F?id=184084]rozporządzenia ministra zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU z 2006 r. nr 213, poz. 1568)[/link]. Inwestycja może także polegać na modernizacji lub zakupie nowego sprzętu i aparatury medycznej (z wyłączeniem produktów jednorazowego użytku). W szczególności może to być sprzęt i aparatura do diagnostyki i terapii (między innymi mammografy, tomografy, sprzęt do angiografii inwazyjnej, sprzęt do koronarografii, sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej, aparaty USG, aparaty EEG, aparaty EKG). W tym regionie samorządy mogą liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 90 proc. wydatków kwalifikowanych. Natomiast podobnie jak w woj. podkarpackim minimalna wartość projektu to 500 tys. zł. [srodtytul]Aplikacje do Białegostoku[/srodtytul] Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego, ul. Handlowa 6, Białystok. [b]W poniedziałki będą one przyjmowane w godzi 8 – 16, natomiast w pozostałe dni w godz. 7.30 – 15.30. Szczegółowe informacje o konkursie i wymogach, jakie należy spełnić, aby otrzymać dotację, są dostępne na stronie [link=http://www.wrotapodlasia.pl]www.wrotapodlasia.pl[/link]. [/b]Potencjalni wnioskodawcy mogą także skorzystać z infolinii 0801 308 013 lub uzyskać potrzebne dane pod nr telefonu: 085 654 83 02, -303, -383 lub -384. [ramka][b]Terminy naboru[/b] [b]Nabór wniosków na Podkarpaciu:[/b] - Schemat A do 24 lipca - Schemat B do 20 sierpnia [b]Nabór wniosków na Podlasiu:[/b] - do 24 lipca.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA