Poradniki

Starsi pracownicy tracą na chorobowym

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Lepiej, aby osoba po 50. roku życia nie przebywała w szpitalu między 15. a 33. dniem choroby. Zamiast 80 proc. wynagrodzenia dostanie wówczas 70-proc. zasiłek
Od lutego pracodawcy o połowę krócej wypłacają wynagrodzenie chorobowe pracownikom po 50. roku życia. Zmianę art. 92 kodeksu pracy przyniosła ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296887] ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 6, poz. 33)[/link].
Jeśli zachoruje podwładny, który ukończył 50 lat (chodzi o niezdolność do pracy przypadającą po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia), to pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe przez 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Gdy cho- ruje młodszy – przez 33 dni. W tym czasie podwładny zachowuje prawo do 80 proc. swojego przeciętnego wynagrodzenia, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe przewidują korzystniejsze zasady albo chodzi o niezdolność spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. [srodtytul]Zasiłek 70 proc.[/srodtytul]
Jeśli choroba trwa dłużej, to wypłatę przejmuje ZUS, przekazując zasiłek chorobowy na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link]. Miesięczny zasiłek chorobowy na podstawie art. 11 ust. 1 i 1a tej ustawy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru (zasadniczo – przeciętnego wynagrodzenia danej osoby wypłaconego za ostatnie 12 miesięcy). Z tym że za okres pobytu w szpitalu jest on wypłacany w niższej kwocie, bo 70 proc. tej podstawy. – Oznacza to, że przebywający w szpitalu pracownik, który ukończył 50 lat, otrzyma świadczenie na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru od 15. dnia niezdolności do pracy, a ten, który nie ukończył 50 lat, obniżone świadczenie otrzyma dopiero od 34. dnia niezdolności do pracy – mówi Lesław Nawacki z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. [srodtytul]Nierówne traktowanie[/srodtytul] Do rzecznika napływają skargi w tej sprawie. Zainteresowani uważają, że przyjęte rozwiązania są dla nich dyskryminujące ze względu na wiek, co jest sprzeczne z zasadą równego traktowania przez władze publiczne wyrażoną w art. 32 ust. 1 konstytucji. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do ministra pracy. – Zastanawialiśmy się także nad konstytucyjnością samego art. 92 § 1 pkt 1 k. p., bo różnicuje on sytuację pracowników ze względu na wiek. Uznaliśmy jednak, że w tym wypadku dochodzi do konkurencji wartości konstytucyjnych, a można uznać, że promowanie zatrudnienia starszych osób jest wartością wyższą niż zasada równości – wyjaśnia Lesław Nawacki. [srodtytul]To niedopatrzenie[/srodtytul] Wygląda na to, że projektodawcy, a potem ustawodawca nie dostrzegli wszystkich konsekwencji, jakie spowoduje znowelizowanie art. 92 k.p. I że z punktu widzenia zatrudnionego nie jest to tylko zmiana płatnika świadczenia – intencją nie było różnicowanie sytuacji chorujących pracowników ze względu na wiek. Chodziło tylko o stworzenie zachęty dla pracodawców do zatrudniania starszych osób – twierdzi Małgorzata Rusewicz, ekspert PKPP Lewiatan. Przyznaje, że pracodawcy na etapie konsultacji projektu ustawy chcieli, aby okres wypłacania wynagrodzenia chorobowego skrócić dla wszystkich pracowników, a nie tylko starszych. Zniwelowanie skutków niefortunnej nowelizacji jest możliwe poprzez wprowadzenie zmian do ustawy chorobowej, tak aby w początkowym okresie pobierania zasiłku starszy pracownik przebywający w szpitalu otrzymywał go w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru. [ramka][b]Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ[/b] Od początku negatywnie opiniowaliśmy wprowadzenie zmiany w art. 92 § 1 pkt 1 k.p. Przyjęta regulacja szkodzi pracownikom po pięćdziesiątce. Powoduje, że okres wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego jest zróżnicowany ze względu na wiek pracownika. Naszym zdaniem jest to niekonstytucyjne. Zyskują tylko pracodawcy. Zarówno starsi, jak i młodsi pracownicy płacą takie same składki chorobowe. Powinni więc mieć prawo do świadczeń z ubezpieczenia w takim samym czasie i wymiarze. [/ramka] masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL