Zadania

Lokal repatriantowi przyzna rada

Jedną z form pomocy Polakom powracającym ze Wschodu do kraju, jakiej może udzielić gmina, jest wsparcie finansowe na przeprowadzenie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego
Zadanie to jest co prawda wykonywane przez gminy, ale nie zalicza się do zadań własnych. Wykonywane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dlatego też jego realizacja nie obciąża bezpośrednio budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego.
[srodtytul]Z budżetu państwa[/srodtytul] Ponieważ ta forma pomocy udzielana repatriantom przez gminy jest realizowana jako zadanie zlecone, to jednostki te otrzymują na jego realizację dotację celową z budżetu państwa. Zgodnie z art. 22 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=722F7E6FE1E8B6B570DC48B48022F943?id=172824]ustawy o repatriacji[/link] kwota przekazana gminie na realizację zadania jest udzielana w wysokości 4120 zł na repatrianta i każdego członka jego rodziny. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji. Ulega ona corocznemu podwyższeniu, od 1 stycznia, przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźniki te ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
[srodtytul]Gdy dajemy mieszkanie...[/srodtytul] W takiej sytuacji pomoc na remont lub adaptację nie przysługuje. Natomiast stosowne wsparcie finansowe należy się gminie. [b]Dotacja z budżetu państwa jest wypłacana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wójtem reprezentującym gminę a właściwym wojewodą.[/b] Jest ona przyznawana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 45 mkw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. na terenie danego powiatu obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Ten ostatni wskaźnik ogłaszany jest przez wojewodę na podstawie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AC0B6991DD01154F285BB83E97ACE959?id=176767]ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego[/link]. [srodtytul]... przysługuje zwrot kosztów[/srodtytul] Aby jednak dotację, o której mowa powyżej, gmina mogła otrzymać, muszą być spełnione określone warunki. Po pierwsze jest ona udzielana jedynie tej gminie, której rada – w specjalnej uchwale – zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonym imiennie repatriantom. Po drugie konieczne jest zawarcie umowy z takimi repatriantami, na podstawie której uzyskają oni tytuł prawny do tego lokalu. Umowa musi być zawarta na czas nieokreślony. Po trzecie konieczne jest złożenie przez gminę stosownego wniosku do właściwego wojewody. Ostatnim warunkiem otrzymania przez gminę dotacji jest zawarcie z wojewodą stosownego porozumienia. Określa ono m.in. szczegółowy opis pomocy mieszkaniowej udzielonej repatriantowi i członkom jego rodziny, jak również wysokość i tryb przekazania dotacji. W porozumieniu powinny się znaleźć również postanowienia określające sposób rozliczenia i kontroli wykorzystania udzielonej gminie pomocy. [ramka][b]Jak obliczyć wysokość wsparcia[/b] Przy udzielaniu dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny, uwzględnia się wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem repatriantowi i członkom jego najbliższej rodziny lokalu mieszkalnego.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL