fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 39 z 13 marca 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 306 – 309), dwie z 9 stycznia i dwie z 12 lutego:
- o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych; wejdzie w życie 1 stycznia 2010 roku, - o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 13 kwietnia,
- o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym; 13 marca, - o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; 1 kwietnia. [b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 310) z 27 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powiadamiania ZUS przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej; 28 marca, [b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 311 – 312), dwa z 3 marca, w sprawie: - wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych; 13 marca, - warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (zmiana); 28 marca. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 313 – 322): [b]- gospodarki[/b] z 26 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi; 13 marca, [b]- infrastruktury[/b], dwa z 25 i jedno z 26 lutego, w sprawie: – wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku, – wzoru deklaracji ochrony, – zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (zmiana); wszystkie 28 marca, [b]- obrony narodowej[/b], dwa z 24 lutego, zmieniające rozporządzenie w sprawie: – oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza służbą Wywiadu Wojskowego, – oddelegowania funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza służbą Wywiadu Wojskowego; oba 28 marca, [b]- spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej[/b] z 23 lutego w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych RP, policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny; 28 marca, [b]- środowiska[/b] z 26 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów; 28 marca, [b]- zdrowia[/b], z 20 i 24 lutego, w sprawie: – wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki; 13 marca, – zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego; 28 marca. Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=304230]Dz.U. nr 39[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA