fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty

Gminny urzędnik wpisze do dowodu tylko i wyłącznie krajowy adres pobytu wnioskodawcy. Tylko takie dane są bowiem możliwe do zweryfikowania. Adresów zagranicznych nie wpisujemy
Konieczność doprecyzowania ustawy w tym zakresie powstała, ponieważ w wielu gminach wpisywano – zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy – miejsca zamieszkania za granicą. [b]Jeżeli zatem posiada on stale miejsce zamieszkania wyłącznie poza granicami kraju, informacji o adresie nie zamieszcza się.[/b]
Nowe przepisy doprecyzowały również kwestie związane z podpisem posiadacza, wyraźnie zaznaczając, że w dokumencie nie zamieszcza się podpisu posiadacza, w przypadku gdy jego złożenie nie jest możliwe. Nie zamieszcza się również podpisu osoby, która nie ukończyła 13 lat.
[srodtytul]Wniosek trzeba złożyć[/srodtytul]
[b]Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują terminy, w których należy złożyć wniosek o wymianę dowodu.[/b] Dotychczas ta sprawa nie była uregulowana. Jeżeli powodem wymiany dokumentu jest zmiana zawartych w nim danych, wniosek powinien zostać złożony w ciągu 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających ich zmianę. Jeżeli zmiana wynika z zawarcia małżeństwa, termin ten liczy się od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska. W przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin na złożenie wniosku ze względu na zmianę danych wynosi trzy miesiące. W przypadku niezłożenia wniosku nieaktualny dokument traci ważność po upływie trzech miesięcy.
W sytuacji, w której dowód uległ zniszczeniu – wniosek należy złożyć niezwłocznie. Natomiast [b]jeżeli jego wymiana jest spowodowana upływem terminu ważności dokumentu, to o nowy dowód wystąpić należy nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności.[/b]
W przypadku utraty dowodu osobistego należy ten fakt zgłosić niezwłocznie w najbliższym urzędzie gminy. Jeżeli miało to miejsce za granicą – w urzędzie konsularnym. Organy te wydają stosowne zaświadczenie i – co jest nowością – powiadamiają właściwy urząd o konieczności unieważnienia utraconego dokumentu.
[srodtytul]Gdy zgubimy – powiadamiamy[/srodtytul]
Powiadomienie wysyła się za pomocą dostępnych środków, można je zatem wysłać zarówno pocztą zwykłą, jak i elektroniczną. Obowiązkiem osoby, która dowód utraciła, jest niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie nowego, a tej, która taki dowód znalazła, niezwłoczne przekazanie go najbliższemu organowi gminy, administracji publicznej lub policji. Znalazca może również oddać dokument jego posiadaczowi. W takiej sytuacji od jego decyzji zależy, czy dokument zachowa, czy zgłosi go jako zaginiony i wystąpi o nowy. Unieważnienie utraconych dowodów następuje z dniem zgłoszenia.
Nowelizacja utrzymała obowiązek zwrotu dowodu przez osobę, która znalazła własny dokument zgłoszony jako utracony, jak również w przypadku zrzeczenia się obywatelstwa. Przepisy te wchodzą w życie 1 stycznia 2009 r.
[i]Podstawa prawna
– [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=288537]ustawa z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 195, poz. 1198)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA