fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Wolno zatrudnić emeryta na stałe

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
W związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę pracownica planuje rozwiązanie z nami umowy o pracę. Następnego dnia chcemy ją ponownie zatrudnić. Czy w tej sytuacji musi ona zawiesić emeryturę, czy też będzie ją pobierać obniżoną? Czy możemy z nią podpisać angaż na czas nieokreślony?
Nie jest konieczne rozwiązanie umowy o pracę do uzyskania emerytury. Pracownica może złożyć wniosek o emeryturę i uzyskać pozytywną decyzję bez rozwiązywania umowy. To ostatnie jest natomiast warunkiem podjęcia wypłaty emerytury przez ZUS.
Wynika tak z art. 103 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.). W świetle tego przepisu emerytura ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z firmą, dla której pracował bezpośrednio przed dniem nabycia świadczenia. Tak więc rozstanie z dotychczasowym pracodawcą jest warunkiem podjęcia wypłaty emerytury przez ZUS.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zawrzeć z byłym pracownikiem emerytem nową umowę, nawet od następnego dnia po ustaniu poprzedniej. Może to być zarówno umowa na czas określony, jak i bezterminowa. Opisana kobieta, która wybiera się na emeryturę wcześniejszą, powinna teraz pilnować ustalonych w ustawie limitów zarobkowych. Tylko pod tym warunkiem będzie otrzymywać emeryturę. Zgodnie bowiem z art. 104 ustawy emerytura wcześniejsza lub renta ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej ubezpieczeniom społecznym. I tak emerytura jest:
- zawieszana w razie osiągania przychodu wyższego niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłaszanego dla celów emerytalnych; między 1 czerwca a 31 sierpnia jest to kwota 3879,20 zł miesięcznie,
- zmniejszana – przekraczającego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie wyższego od 130 proc.; maksymalne zmniejszenie to od 1 marca 2008 r. kwota 440,24 zł.
Przychód nieprzekraczający 70 proc. średniej, czyli 2088,80 zł miesięcznie, nie powoduje zmniejszenia emerytury. Dodam, że limity te nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.
Autorka jest radcą prawnym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA