fbTrack

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 59 z 9 kwietnia 2008

Ustawa (poz. 359) z 7 lutego o zmianie ustawy o transporcie kolejowym; wejdzie w życie 10 maja.
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 360) z 8 kwietnia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wicko w województwie pomorskim; od 9 kwietnia. Rozporządzenia ministrów (poz. 361 – 366):
-finansów z 2 kwietnia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych; od 9 kwietnia, -obrony narodowej z 3, 21 i 27 marca, w sprawie: – udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz kierowania żołnierzy zawodowych na studia albo naukę w kraju lub za granicą, – określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (zmiana), – umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (zmiana); wszystkie od 24 kwietnia, -zdrowia, dwa z 27 marca, w sprawie: – minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych, – bazy danych urządzeń radiologicznych; oba od 24 kwietnia. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 367 – 369): Z 1 i 3 kwietnia o niezgodności z konstytucją: – art. 424 prim § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego (SK 77/06) w części obejmującej słowa „kończącego postępowanie w sprawie”, – art. 136 ust. 6, art. 137 ust. 2, art. 229a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o zmianie ww. ustawy (K 6/05); wymienione przepisy w zakresie wskazanym w obu wyrokach straciły moc 9 kwietnia, Z 1 kwietnia (SK 96/06) o zgodności z konstytucją art. 15 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zobacz treść Dz.U. nr 59
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL