fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dodatki mieszkaniowe: dopłata do czynszu po weryfikacji wniosku

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Prezydent miasta ma prawo odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego z tego powodu, że wnioskodawcy nie było w domu w czasie, kiedy miał być przeprowadzony wywiad środowiskowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok niekorzystny dla Danuty W. ubiegającej się o dopłatę do czynszu. Wcześniej prezydent miasta odmówił jej przyznania dodatku mieszkaniowego, ponieważ nie było jej w domu, kiedy miał zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Tymczasem wcześniej wysłano do niej pismo, że 23 czerwca 2014 r. w godzinach od 11 do 15 zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, podczas którego pracownik odbierze oświadczenie o stanie majątkowym od wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego.
Danuta W. tłumaczyła, że w tych godzinach pracuje, a przeprowadzanie wywiadu w jej wypadku jest bezcelowe, ponieważ sama prowadzi gospodarstwo domowe, to zaś, jakie są jej dochody, można wyczytać wniosku o przyznanie dodatku. Złożyła więc odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO utrzymało jednak w mocy decyzję prezydenta.
Zdaniem kolegium z analizy ustawy o dodatkach mieszkaniowych wynika, że oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego można żądać wyłącznie podczas wywiadu. Wnioskodawczyni, wiedząc o planowanym wywiadzie środowiskowym, powinna była dołożyć szczególnej staranności, aby doprowadzić do jego przeprowadzenia. Niestety, było inaczej.
Danuta W. wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Ten jednak ją oddalił. Podstawę prawną wydanych w niniejszej sprawie decyzji stanowił art. 7 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z nim upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Jednocześnie z § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego wynika, że wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i na jego podstawie ustala faktyczny stan majątkowy osoby ubiegającej się o dodatek.
Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego można żądać w toku wywiadu środowiskowego przeprowadzanego zgodnie z przepisami prawa.
Według sądu uzyskanie dodatku mieszkaniowego jest uprawnieniem, a osoby starające się o przyznanie świadczeń ze środków publicznych obowiązane są poddać się wymogom nałożonym na nie przepisami prawa. Brak współdziałania w tym zakresie musi skutkować odmową przyznania świadczenia.
Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony, pomimo podjętych przez organ pierwszej instancji działań w celu jego przeprowadzenia, ze względu na brak współdziałania skarżącej z organem. 16 czerwca 2014 r. organ pierwszej instancji doręczył skarżącej zawiadomienie informujące o terminie i godzinie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Fakt otrzymania zawiadomienia skarżąca potwierdziła własnoręcznym podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W wyznaczonym terminie, jak wynika z akt administracyjnych sprawy, przeprowadzenie wywiadu nie było możliwe ze względu na nieobecność skarżącej w mieszkaniu.
Z tego powodu sąd stwierdził, że nie doszło do naruszenia prawa przez organy orzekające w sprawie. Organy administracji nie mogły zweryfikować informacji na temat sytuacji majątkowej skarżącej podanej przez nią we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i tym samym zgromadzić pełnego materiału dowodowego pozwalającego na dokonanie rzetelnych ustaleń stanu faktycznego. Słusznie zatem, powołując się na treść art. 7 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, organy orzekające w sprawie odmówiły skarżącej przyznania wnioskowanego dodatku.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 5 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 1156/14
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA