fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jakie są skutki wypowiedzenia umowy zlecenia

ROL
Jedną z częściej zawieranych w obrocie gospodarczym umów jest umowa-zlecenie. Warto wiedzieć, jakie są możliwości dokonywania jej wypowiedzenia.

Podstawowe regulacje są w art. 746 kodeksu cywilnego. Wskazuje on, że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Musi jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wszystkie wydatki, które on poniósł w razie należytego wykonania zlecenia. W przypadku gdy wykonanie zlecenia jest odpłatne, dający zlecenie musi uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia, która odpowiada jego dotychczas wykonanym czynnościom. Jeśli wypowiedzenie zlecenia nastąpiło bez ważnego powodu, dający je powinien także naprawić szkodę u przyjmującego.

Jeśli umowa jest wypowiadana przez przyjmującego zlecenie – także, gdy jest odpłatne – a wypowiedzenie zlecenia nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie będzie odpowiedzialny za szkodę. Jednocześnie żadna ze stron nie może zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

W praktyce kluczowym problemem jest ustalenie, co oznaczają „ważne powody" uzasadniające wypowiedzenie umowy oraz kiedy i w jakim zakresie drugiej ze stron przysługiwać będzie roszczenie odszkodowawcze. W tym pierwszym przypadku chodzi o okoliczności, które mogą mieć charakter obiektywny (niedotyczący żadnej ze stron), jak i subiektywny (dotyczący którejś ze stron). Czyli z jednej strony powodami takimi mogą być: zmiana stanu majątkowego, choroba, popadnięcie przez obie strony w spór czy też utrata zaufania przez jedną ze stron względem kontrahenta. Co do tej ostatniej przesłanki wypowiedzenia, podkreślić trzeba, że jest ona istotna z punktu widzenia trwania stosunku zlecenia. Bez wzajemnego zaufania trudniej jest stronom kontynuować realizację umowy. Jeżeli takiego ważnego powodu nie da się ustalić, strona, której wypowiedziano umowę, może żądać odszkodowania. Poza brakiem ważnego powodu wypowiedzenia umowy strona ubiegająca się o odszkodowanie musi wykazać szkodę, którą poniosła: rzeczywistą stratę albo utratę konkretnych korzyści, które uzyskałaby, gdyby nie wypowiedzenie.

Sąd Najwyższy wskazał, że zlecenie zawsze może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron – jest to bowiem stosunek oparty na wzajemnym zaufaniu. Właśnie z tego powodu pamiętać trzeba, że strony nie mogą skutecznie zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia umowy (wyrok SN z 29 lutego 2001 r., III CKN 304/00). Także, gdy strony nie ograniczyły w umowie dopuszczalności rozwiązania umowy-zlecenia do ważnych konkretnych powodów – nie muszą wskazywać w wypowiedzeniu jego powodów. Z kolei w jednym z nowszych wyroków SN podtrzymał swoje stanowisko, dodając, że zakaz zawarcia w umowie postanowień wyłączających możliwość jej rozwiązania ma zastosowanie nawet wówczas, kiedy występowałyby ku temu poważne przyczyny (wyrok SN z 15 października 2014 r., V CSK 684/13).

Można jednak w umowie przewidzieć, że wypowiedzenie umowy będzie skuteczne pod pewnymi warunkami, np. związanymi z zachowaniem jego konkretnej formy (np. pisemnej). Odmienną kwestią są terminy wypowiedzenia. Także określone w umowie wypowiedzenie w terminie trzymiesięcznym będzie skuteczne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA