Przewidzenie klauzuli przeglądowej w projekcie umowy stanowi dogodny środek do dokonania w przyszłości zmiany kontraktu zawartego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak zamawiający, którzy nie zapewnią zredagowania klauzuli przeglądowej o prawidłowej treści, nie będą mogli dokonać skutecznie stosownej zmiany.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych zamawiającemu przysługuje możliwość przewidzenia w dokumentach zamówienia tzw. klauzuli przeglądowej – postanowienia umownego ustanawiającego zasady dokonania potencjalnej zmiany umowy.