Marek Bojara

Jak sformułować klauzulę przeglądową przy zamówieniach publicznych?

Jednoznaczne i niebudzące wątpliwości zapisy dotyczące potencjalnych zmian umowy pozwalają wykonawcom na etapie przygotowywania ofert zorientować się, w jaki sposób mogą ulec zmianie zasady wykonywania przez nich przyszłego przedsięwzięcia.

Co oznacza zastąpienie pandemii stanem zagrożenia epidemicznego

Powoływanie się na dzień dzisiejszy przez zamawiających i wykonawców na okoliczność wystąpienia Covid-19 jako na sytuację nie do przewidzenia wydaje się niewystarczającym uzasadnieniem dla dokonania zmiany umowy w zamówieniach publicznych.

Nazwy własne w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający co do zasady nie powinien posługiwać się nazwami własnymi przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia (opz), nie chcąc narazić się na zarzut naruszenia konkurencji. Istnieją jednak wyjątki, gdy użycie nazwy własnej może zostać uznane za dopuszczalne.

Zamówienia publiczne: waloryzację wynagrodzenia określa odpowiednia klauzula

Powszechny wzrost cen, a także spadek siły nabywczej pieniądza doprowadza do coraz mniejszej opłacalności uzyskania ustalonej sumy nominalnej za wykonanie określonego zamówienia publicznego.

Umowa koncesji jako forma zamówienia publicznego

Za jedną z największych trudności związanych z przeprowadzeniem postępowania koncesyjnego uznaje się kwestię szacowania wartości takiego kontraktu. Błędne oszacowanie może wywołać liczne negatywne konsekwencje dla zamawiającego.