Rada gminy przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Prokurator rejonowy zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, zarzucając jej istotne naruszenie prawa, tj. art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt, poprzez zaniechanie precyzyjnego wskazania w § 12 uchwały, wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, a także naruszenie art. 11a ust. 2 pkt 2 u.o.z. poprzez ogólnikowe uregulowanie w uchwale kwestii dotyczącej opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania.