Kobieta podczas pandemii w salonie solarium prowadziła "fototerapię". W rezultacie sanepid nałożył na nią 10 tys. zł kary -za naruszenie zakazu prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. W uzasadnieniu zaznaczył, że właścicielka solarium złamała przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Czytaj więcej

Przed nami kolejna fala pandemii, a szpitale wciąż bez wytycznych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał natomiast, że kara była niesłuszna, ale wcale nie dlatego, że na solarium prowadzona była działalność lecznicza. Rozporządzenie zakazujące działalności usługowej podczas pandemii było niekonstytucyjne. Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stanowi bowiem, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Oznacza to, że ustawa musi samodzielnie określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności.

Wprowadzając przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 zerwano z konstytucyjnymi regułami. Wprowadzone ograniczenia wolności i praw wynikają bowiem z aktu rangi rozporządzenia, czyli aktu podustawowego. Taki zabieg legislacyjny, bez wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, nie był możliwy do wprowadzenia w polskim systemie prawa.

O ile oceniane zakazy, nakazy i ograniczenia były - w ocenie sądu w składzie rozpoznającym sprawę - merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich wprowadzenia, doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej. Dlatego stosując konstytucyjną zasadę określoną w art. 178 Konstytucji RP (zasada podlegania sędziów w sprawowaniu urzędu tylko Konstytucji oraz ustawom), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił zastosowania regulacji zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów, czego przy orzekaniu nie mogły uczynić organy administracji publicznej procedujące w sprawie.

Dlatego sąd uchylił niekorzystną dla kobiety decyzję.

Sygn. akt III SA/Gd 890/21