fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

O zwolnieniu VAT przesądza charakter czynności, a nie wykonawcy

123RF
Informowanie potencjalnych klientów agenta o możliwości zakupu produktów i przedstawienie warunków umowy to pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, które korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

W interpretacji z 8 listopada 2016 r. (2461-IBPP2.4512.621.2016.2.WN) Izba Skar- bowa w Katowicach potwierdziła, że pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych korzysta ze zwolnienia VAT.

O interpretację wystąpiła osoba fizyczna świadcząca usługi pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych na rzecz zakładu ubezpieczeń. Wnioskodawca wykonuje w szczególności następujące czynności:

- informowanie potencjalnych klientów agenta o możliwości zakupu produktów ubezpieczeniowych,

- przedstawienie warunków umowy (w szczególności wysokości składki ubezpieczeniowej), a także

- czynności związane pośrednictwem między stronami w procesie zawierania przez nich umów.

Wnioskodawca podkreślił, że sam nie jest stroną umowy dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, a celem pośrednictwa jest uczynienie wszystkiego co możliwe, aby doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego.

Wnioskodawca zapytał fiskusa czy taki rodzaj pośrednictwa korzysta ze zwolnienia z VAT.

Na czym polega działalność

Zdaniem wnioskodawcy zwolnienie takie jest zasadne na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Zwolnienie to dotyczy bowiem usług ubezpieczeniowych, usług reasekuracyjnych, usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usług świadczonych przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Ponadto podkreślił, że skoro świadczy usługi mające na celu doprowadzenie do skojarzenia stron oraz zawarcia umowy ubezpieczenia, to działa (faktycznie) w charakterze pośrednika w świadczeniu usług ubezpieczeniowych.

Minister finansów zgodził się z podatnikiem, wskazując, że ani ustawa o VAT, ani Dyrektywa 2006/112/WE nie definiują usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Jednocześnie wskazał na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których podjęto próby zdefiniowania tego pojęcia.

Nie jest stroną umowy

Organ wskazał zwłaszcza na wyrok TSUE z 13 grudnia 2001 r. (C-235/00), gdzie jako pośrednika zdefiniowano podmiot niebędący żadną ze stron umowy, ale świadczący usługę na rzecz strony w zamian za wynagrodzenie.

Ponadto usługi świadczone przez wnioskodawcę nie mają charakteru doradczego, co również należy uwzględnić z uwagi na art. 43 ust. 15 ustawy o VAT wykluczający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37, w przypadku gdy świadczone są usługi doradcze.

W konsekwencji, usługi świadczone przez wnioskodawcę są usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego i mogą korzystać ze zwolnienia z VAT – potwierdził fiskus.

Komentarz eksperta

Magdalena Nowakowska, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Poszukując definicji pojęcia „pośrednictwo ubezpieczeniowe", można powołać się na ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1450 ze zm.), zgodnie z którą obejmuje ono czynności (faktyczne lub prawne) wykonywane za wynagrodzeniem, związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Również ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (DzU z 2015 r., poz. 1844 ze zm.) dopuszcza zawieranie umów ubezpieczeń, reasekuracji i gwarancji ubezpieczeniowych przez podmioty inne niż zakłady ubezpieczeń, na ich zlecenie (co implikuje pośrednictwo w tym zakresie).

Działalność przedsiębiorcy z komentowanej interpretacji potwierdzona zapisami umownymi wskazuje na pośrednictwo ubezpieczeniowe ze względu na spełnienie warunków zawartych w przytoczonych definicjach:

- wnioskodawca nie świadczy w sposób bezpośredni usług ubezpieczeniowych, a jedynie ma na celu skojarzenie dwóch stron bezpośrednio zainteresowanych zawarciem umowy o takie świadczenia, z których jedną ze stron jest podmiot wyspecjalizowany w świadczeniu usług ubezpieczeniowych,

- wnioskodawca podejmuje działania, których celem jest zawarcie takich umów między stronami,

- wnioskodawcy należy się wynagrodzenie prowizyjne z tytułu zawartych umów.

Podobna interpretacja indywidualna została wydana przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy 3 sierpnia 2015 r. (ITPP2/4512-541/15/AK). Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone były przez podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiadający wpis dokonany przez KNF jako osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne (OWCA). Usługi polegały na poszukiwaniu klientów dla towarzystw ubezpieczeń na życie, wspieraniu procesu zawierania umów oraz obsłudze i utrzymaniu pozyskanych klientów m.in. poprzez budowanie relacji biznesowych.

Bydgoska izba uznała za prawidłowe stanowisko podatnika, który – powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT – twierdził, że zasadne jest zwolnienie od podatku z tytułu prowadzonej przez niego działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Organ wydający interpretację podkreślił, że przytaczany artykuł jasno traktuje o zwolnieniu przedmiotowym, zatem bez znaczenia pozostaje charakter podmiotów biorący udział w danym zdarzeniu podatkowym. Istotny jest jedynie charakter samej czynności podlegającej ewentualnemu zwolnieniu z opodatkowania.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA