fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Kiedy spółka może sprzedać wyniki prac i skorzystać z ulgi B+R

123RF
Odpłatne zbycie podmiotowi powiązanemu wyników prac powstałych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej na zasadzie koszt plus marża nie wyklucza możliwości stosowania ulgi podatkowej. Uzyskane wynagrodzenie nie jest bowiem zwrotem kosztów kwalifikowanych.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 lutego 2019 r. (0114-KDIP2-1.4010.25.2019.1.MR).

Wnioskodawca będący spółką z o.o. wydzielił w swojej strukturze organizacyjnej centrum badań i rozwoju. Prowadzone w nim prace badawczo-rozwojowe polegają na opracowywaniu receptur, procesów produkcyjnych oraz opakowań dla zup, sosów, bulionów i ketchupów znajdujących się w portfolio grupy, do której należy spółka. Poszczególne projekty realizowane w ramach prac centrum zlecane są przez podmioty z grupy. Powstałe wyniki prac zleconych do przeprowadzenia przez centrum wykorzystywane są przez jednostki z grupy, w związku z czym dochodzi do ich sprzedaży podmiotowi powiązanemu w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT. W związku z realizacją projektów przez centrum, spółka ponosi różnego rodzaju koszty. W odniesieniu do kosztów dotyczących projektów stanowiących działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, spółka zamierza skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ww. ustawy.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka zapytała, czy w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża do podmiotu powiązanego wobec spółki, będzie uprawniona do zastosowania ulgi B+R. Z uwagi na rozdzielenie źródeł przychodów w CIT i wiążącą się z tym zmianą brzmienia m.in. niektórych przepisów dotyczących ulgi B+R, pytanie odnosiło się zarówno do stanu prawnego obowiązującego przed 31 grudnia 2017 r., jak i obowiązującego po tej dacie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Stwierdził, że metoda wyliczenia wynagrodzenia należnego spółce wynikającego z prowadzenia przez centrum działalności badawczo-rozwojowej i sprzedaży jej wyników podmiotowi powiązanemu daje możliwość skorzystania z ulgi B+R. Organ potwierdził tym samym, że tak ustalone wynagrodzenie od podmiotu powiązanego za przekazanie wyników prac nie stanowi zwrotu kosztów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, wyłączającego możliwość skorzystania z ulgi B+R.

komentarz eksperta

Przemysław Dziołak, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Stanowisko Dyrektora KIS potwierdza wyrażoną już w wielu wcześniejszych interpretacjach podatkowych wykładnię art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, zgodnie z którą dla celów skorzystania z ulgi B+R możliwe jest nie tylko wykorzystywanie wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności, ale również ich przekazywanie innym podmiotom, także powiązanym, za wynagrodzenie skalkulowane na podstawie metody koszt plus marża. Dyrektor KIS potwierdził, że wynagrodzenie od podmiotu powiązanego na zasadzie koszt plus marża nie stanowi zwrotu kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przypadku przedstawionym przez wnioskodawcę do takiego zwrotu nie doszło. Spółka zaznaczyła, że jeżeli część poniesionych przez nią kosztów kwalifikowanych zostałaby zwrócona w formie dotacji lub w innej formie bezzwrotnej pomocy, to w tej części nie będzie kwalifikować wydatków jako koszty kwalifikowane dla celów ulgi B+R. Zwróciła też uwagę, że nie refakturuje usług, gdyż koszt wykonania prac badawczo-rozwojowych ponosi ze środków własnych oraz uzyskuje zysk. Otrzymywane przez nią wynagrodzenie jest kalkulowane przez uwzględnienie kosztów bezpośrednich i pozostałych (np. kosztów ogólnego zarządu) oraz marży zapewniającej zysk z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Spółka odwołała się także do interpretacji Dyrektora KIS z 12 października 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.279.2017.1.MST). W tej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 ustawy o CIT prowadzi do uznania, że celem tego przepisu jest zapewnienie, aby w kosztach kwalifikowanych nie uwzględniono kosztów, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik.

W komentowanej interpretacji fiskus potwierdził stanowisko wyrażone wielokrotnie już wcześniej przez Dyrektora KIS (por. interpretacje z 16 lutego 2018 r., 0114-KDIP2-1.4010.372.2017.2.JS oraz z 21 marca 2017 r., 3063-ILPB2.4510.226.2016.3.AO). Wydaje się zatem, że można mówić o ukształtowaniu się jednolitej linii interpretacyjnej w kwestii możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatników sprzedających wyniki prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej lub świadczących usługi badawczo-rozwojowe podmiotom powiązanym, uzyskując wynagrodzenie ustalone na zasadzie koszt plus marża. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę zarówno wykładnię językową, jak i funkcjonalną art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, trudno nie zgodzić się z tą korzystną dla podatników linią interpretacyjną. Jednocześnie można się również zastawiać, czy jeśli zgodnie z polityką cen transferowych wynagrodzenie podatnika skalkulowane na kosztach kwalifikowanych zostałoby bez marży, to wykładnia art. 18d ust. 5 byłaby taka sama.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA