fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Skutki utraty prawa do 9 proc. CIT w trakcie roku podatkowego

Fotolia.com
Zmodyfikowane od 2019 r. zasady stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych nasuwają kilka istotnych wątpliwości. Co ma zrobić firma, która np. w połowie roku utraci przywilej? Kiedy i jak ma dopłacić, wynikającą z różnicy stawek, kwotę?

Zasady korzystania z obniżonej stawki podatku od 1 stycznia 2019 r. zostały istotnie zmienione. Przede wszystkim stawkę CIT obniżono z 15 proc. do 9 proc. Jednocześnie zmienił się zakres obowiązywania obniżonej stawki, która dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych ze źródła: inne przychody. A zatem nie obejmuje dochodów z zysków kapitałowych.

Czytaj też:

Obniżona stawka podatku dotyczy podatników, których przychody osiągnięte w roku podatkowym (za który jest płacony podatek) nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro (przeliczanej według kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego). To nowy warunek, a jednocześnie podatnik nadal musi spełniać dotychczas obowiązujące kryteria, czyli:

-  być małym podatnikiem (co oznacza, że jego przychód ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług za poprzedni rok podatkowy nie może przekroczyć równowartości 1,2 mln euro – a od 2020 r. 2 mln euro), lub

-  być podmiotem rozpoczynającym działalność.

Restrukturyzacja nie pomoże

Tak jak dotychczas, z obniżonej stawki podatku nie mogą korzystać podatnicy, którzy zostali utworzeni np. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału jednostki, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę (przy czym pod pojęciem spółki należy rozumieć wyłącznie spółkę będącą podatnikiem CIT). Jednocześnie wyeliminowano lukę prawną, polegającą na tym, że jeżeli do nowo powstałej spółki (utworzonej np. na podstawie wniesienia wkładu pieniężnego) w trakcie dwóch pierwszych lat podatkowych po jej założeniu zostaną wniesione na poczet kapitału: uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro, to taki podatnik w pierwszych dwóch latach po założeniu nie będzie mógł korzystać z obniżonej stawki podatku. Dotychczas ograniczenie (w zakresie stosowania stawki 15 proc. w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.) występowało wówczas, gdy wspólnicy w momencie zakładania spółki wnosili na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa. Oznaczało to, że możliwe było utworzenie spółki (np. na podstawie wkładów pieniężnych), a następnie dokonanie podwyższenia jej kapitału (np. przez wniesienie składników majątku dotychczas wykorzystywanych w działalności wspólnika) i tak utworzona spółka mogła korzystać z obniżonej stawki podatku, tj. stawki 15 proc. Obecnie nie będzie to możliwe w zakresie prawa do korzystania ze stawki 9 proc.

Z obniżonej stawki podatku nie będzie również mogła korzystać spółka dzielona ani podatnik, który na poczet wkładu do innego podmiotu wniósł przedsiębiorstwo, ZCP oraz składniki majątku. Ograniczenie to ma zastosowanie w roku podatkowym, w którym dokonano podziału lub wniesiono wkład oraz w roku następnym.

Tak jak dotychczas, korzystanie z obniżonej stawki podatku nie jest możliwe dla podatkowych grup kapitałowych.

Jak liczyć

W związku ze wskazanymi zmianami, dotyczącymi stosowania obniżonej stawki podatku, zostały wprowadzone i obowiązują odpowiednie regulacje w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek.

Zgodnie z art. 25 ust. 1f ustawy o CIT, przy obliczaniu zaliczek na podatek zasadniczo nie stosuje się obniżonej stawki podatku. Jednocześnie jednak na podstawie art. 25 ust. 1g tej ustawy prawo do jej stosowania przysługuje podatnikom rozpoczynającym działalność oraz małym podatnikom (oczywiście z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w ustawie) za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku nie przekroczyły równowartości 1,2 mln. euro. Od kolejnego miesiąca/kwartału, w którym wartość przychodu przekroczy wskazaną kwotę, podatnik jest zobowiązany do stosowania podstawowej stawki podatku i wpłacania wyższej zaliczki.

Należy bowiem pamiętać, że zaliczki za poszczególne miesiące są wpłacane w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. W związku z przekroczeniem progu przychodów w miesiącu, w którym został przekroczony, do całego dochodu podatnika powinna być zastosowana stawka podatku 19 proc. Natomiast zaliczki za poprzednie miesiące były ustalane według obniżonej stawki podatku.

Uwaga! Opodatkowanie zaliczek według obniżonej stawki podatku jest prawem podatnika. W związku z tym podmiot, który spodziewa się, że jego roczny przychód przekroczy kwotę 1,2 mln. euro, może zdecydować się na wpłacanie zaliczek według stawki podatku 19 proc.

Obniżona stawka CIT w wysokości 9 proc. ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. (lub od pierwszego dnia roku podatkowego następującego po 31 grudnia 2018 r. – jeżeli podatnik stosuje rok podatkowy, który nie pokrywa się z kalendarzowym). Przy rozliczeniu podatku za rok 2018 obniżona stawka podatku wynosi 15 proc.

> SZKOLENIA I CERTYFIKACJA ZAWODU

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od dziesięcioleci kształci księgowych na różnych poziomach – od księgowego do dyplomowanego księgowego. Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów działalności Stowarzyszenia – organizacji o dużym dorobku i znaczeniu w środowisku księgowych, cieszącej się również uznaniem wśród przedsiębiorców. Oferta prowadzonych szkoleń jest skierowana zarówno do osób należących do organizacji, jak i z nią niezwiązanych, dla których stanowi często pierwszy kontakt ze Stowarzyszeniem. Od 2009 r. w SKwP działa system certyfikacji zawodu księgowego. Certyfikaty SKwP cenione są na rynku pracy – programy nauczania posiadają rekomendację Rady Pracodawców. Wprowadzono tytuły zawodowe dyplomowanego księgowego, certyfikowanego eksperta usług księgowych oraz certyfikowanego specjalisty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, których posiadacze są sygnatariuszami Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości i podlegają obowiązkowi ustawicznego doskonalenia zawodowego. Na stronach SKwP znajdują się ich aktualne rejestry. Zapraszamy na www.skwp.pl -

Łukasz Błażewicz, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo- Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce

Możliwość korzystania z obniżonej stawki podatku jest istotną preferencją dla podatników, którzy rozpoczynają działalność lub prowadzą ją na stosunkowo niską skalę.

W związku z tym, że o możliwości wpłacania podatku oraz zaliczek według niższej stawki decydować będzie przychód uzyskany w trakcie bieżącego roku podatkowego, podatnik powinien – przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z preferencji – oszacować kwotę przychodu. Należy bowiem mieć na uwadze, że w przypadku przekroczenia kwoty granicznej przychodu, wskazanej w ustawie, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty za dany miesiąc zaliczki w wyższej kwocie, wynikającej z objęcia całego dochodu wyższą stawką podatku. Dlatego przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z obniżonej stawki podatku podatnik powinien zastanowić się, czy takie rozwiązanie będzie dla niego najkorzystniejsze. Podatnik może również wpłacać zaliczki według podstawowej stawki podatku, a dopiero po zakończeniu roku podatkowego, kiedy będzie jasne, że jego roczny przychód nie przekroczył limitów ustawowych, zastosować obniżoną stawkę podatku, co pozwoli mu na odzyskanie nadpłaty CIT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA