fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Czy najem gabinetu lekarskiego podlega VAT

Adobe Stock
Skoro szkoła pobiera wynagrodzenie za wynajem gabinetu, oznacza to, że uzyskuje dochody z działalności komercyjnej, które podlegają opodatkowaniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) 5 kwietnia 2018 r. wydał interpretację w przedmiocie możliwości wyłączenia z opodatkowania VAT świadczonej przez gminę usługi najmu pomieszczenia na potrzeby gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.44.2018. 1.AKR).

Wnioskodawcą w omawianej sprawie jest gmina będąca miastem na prawach powiatu. Opisując stan faktyczny, gmina wskazała, że jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie, jako miasto na prawach powiatu, gmina wykonuje także nałożone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Jednym z zadań publicznych wykonywanych przez gminę na poziomie gminnym jak i powiatowym są zadania w zakresie edukacji publicznej. W celu ich realizacji, gmina może powoływać jednostki organizacyjne, jak również zawierać umowy z innymi podmiotami.

Jak podała gmina, jednostkami organizacyjnymi powołanymi w związku z realizacją ww. zadań z zakresu edukacji są m.in. przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, specjalne ośrodki wychowawcze, a także jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej. Placówki te powoływane są na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą do zadań statutowych szkół należy zapewnienie uczniom możliwości skorzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymagania określone w ustawie o działalności leczniczej. Gmina wskazała, że w celu zapewnienia dostępu do wspomnianej profilaktyki zdrowotnej dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych zawierają umowy najmu lokali na potrzeby prowadzenia gabinetów, które z kolei wykorzystywane są wyłącznie do świadczenia usług medycznych na rzecz uczniów w zakresie określonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wobec tak przedstawionego stanu faktycznego gmina wystąpiła z pytaniem, czy zawierane umowy najmu podlegają wyłączeniu z zakresu zastosowania VAT jako usługi stanowiące realizację zadań publicznych. Stanowisko gminy ograniczyło się jedynie do stwierdzenia, że opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie czynności gospodarcze spoza zakresu należącego do sfery imperium gminy, wobec czego, zdaniem gminy, najem lokali na potrzeby gabinetów lekarskich powinien podlegać wyłączeniu z opodatkowania VAT, gdyż stanowi realizację zadań publicznych.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem gminy. Uzasadniając swoje stanowisko organ odwołał się do przepisów regulujących podmiotowy zakres zastosowania ustawy o VAT, zaznaczając, że w ich świetle jednostki samorządu terytorialnego mogą występować jako podmioty niebędące podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nie odrębnymi przepisami prawa albo jako podatnicy VAT, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dyrektor KIS stwierdził wobec tego, że kryterium podziału stanowi tutaj charakter czynności wykonywanych przez jednostkę, gdzie czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają jednostkę z kręgu podatników VAT, a czynności cywilnoprawne skutkują uznaniem jednostek za podatników tego podatku. Następnie organ dokonał analizy przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, a także o prawie oświatowym i działalności leczniczej. Na ich podstawie doszedł do konkluzji, że gmina będąca wnioskodawcą jest zobowiązana do wykonywania zadania publicznego w postaci zorganizowania profilaktyki zdrowotnej, które jest na nią nałożone odrębnymi przepisami prawa.

Jednak zdaniem dyrektora KIS, nie przesądza to automatycznie o wyłączeniu gminy z grona podatników VAT. Zdaniem organu dyrektorzy szkół zawierają umowy najmu lokali, na podstawie których gmina otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną usługę. Możliwe jest zatem zidentyfikowanie konkretnego świadczenia wykonywanego na rzecz konkretnego podmiotu, które należy zakwalifikować jako świadczenie usług opisane w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W ocenie dyrektora KIS decyduje to o tym, że świadcząc przedmiotowe usługi gmina występuje w charakterze podatnika VAT, zatem gmina w tym przypadku nie podlega wyłączeniu przewidzianemu w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Janina Fornalik doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem w omawianej interpretacji organ podatkowy zajął słuszne stanowisko. Argumentacja gminy oparta była na założeniu, że wynajem lokalu na gabinet lekarski w szkole stanowi realizację zadań gminy w sferze działalności publicznoprawnej, pozostającej poza zakresem opodatkowania VAT. Jeśli byłoby to słuszne założenie, to w zasadzie gmina nie powinna pobierać za wynajem wynagrodzenia od lekarza, który świadczy usługi medyczne w szkole. Pomieszczenie na gabinet można by traktować analogicznie jak pomieszczenie na artykuły sanitarne, które udostępniamy firmie sprzątającej, wykonującej usługi na naszą rzecz. Skoro jednak szkoła pobiera wynagrodzenie za wynajem gabinetu, oznacza to, że uzyskuje dochody z działalności komercyjnej, które podlegają opodatkowaniu VAT jako wynagrodzenie za świadczenie usług.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA