fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin na aplikacje prawnicze 2018: testy z prawa handlowego

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Wszyscy kandydaci na aplikacje korporacyjne podejdą do testu tego samego dnia.

29 września odbędzie się egzamin na aplikacje prawnicze. Od lipca wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się do niego przygotować. Dziś powtórka z prawa handlowego. Publikujemy przykładowe testy.

>>> Więcej testów na egzamin na aplikacje 2018

1. Komplementariusz spółki komandytowej, zgodnie z kodeksem spółek handlowych (KSH), za zobowiązania spółki wobec wierzycieli:

a) odpowiada bez ograniczenia,

b) odpowiada do wysokości sumy komandytowej,

c) nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź a art. 102 KSH

Spółka, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, jest spółką komandytową, jeżeli wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Regulacja odnosząca się do spółki komandytowej jest w pewnym stopniu „kadłubowa". Mianowicie zarówno co do fazy tworzenia, jak i działania, rozwiązania i likwidacji art. 103 KSH przewiduje, że jeśli dział regulujący spółkę komandytową nie zawiera przepisów odmiennych, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednie przepisy o spółce jawnej. (A. Kidyba, „Prawo handlowe", 2011, Studia Prawnicze, Nb 251)

2. Spółką komandytową jest spółka:

a) osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komandytariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komplementariusza jest ograniczona,

b) kapitałowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komandytariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komplementariusza) jest ograniczona,

c) osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Odpowiedź c art. 102 KSH

Spółka, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, jest spółką komandytową, jeśli wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Regulacja odnosząca się do spółki komandytowej jest w pewnym stopniu „kadłubowa". Mianowicie zarówno co do fazy tworzenia, jak i działania, rozwiązania i likwidacji art. 103 KSH przewiduje, że jeśli dział regulujący spółkę komandytową nie zawiera przepisów odmiennych, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednie przepisy o spółce jawnej. (A. Kidyba, „Prawo handlowe", 2011, Studia Prawnicze, Nb 251)

3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach szczególnych dotyczących spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce:

a) z ograniczoną odpowiedzialnością, chyba że ustawa inaczej stanowi,

b) cywilnej,

c) jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Odpowiedź c art. 103 KSH

Spółka, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, jest spółką komandytową, jeśli wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Regulacja odnosząca się do spółki komandytowej jest w pewnym stopniu „kadłubowa". Mianowicie zarówno co do fazy tworzenia, jak i działania, rozwiązania i likwidacji art. 103 KSH przewiduje, że jeśli dział regulujący spółkę komandytową nie zawiera przepisów odmiennych, do takiej spółki stosuje się odpowiednie przepisy o spółce jawnej. (A. Kidyba, „Prawo handlowe", 2011, Studia Prawnicze, Nb 251) ©?

4. Firma spółki komandytowej powinna zawierać:

a) nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa",

b) nazwiska komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa",

c) nazwisko jednego lub kilku komandytariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa".

a art. 104 § 1 KSH

Firma spółki komandytowej składa się z nazwiska jednego lub kilku wspólników odpowiadających bez ograniczenia (komplementariuszy) i powinna zawierać dodatek „spółka komandytowa". Nazwiska komandytariuszy nie mogą być zamieszczane w firmie pod rygorem odpowiedzialności z art. 104 § 4 KSH. Podobnie więc jak spółka jawna, korpus takiej firmy musi mieć osobowy charakter, a dodatki – rzeczowe, kombinowane, fantazyjne, mogą uzupełniać słowa „spółka komandytowa" (szerzej A. Kidyba, [w:] „Prawo", s. 87; J. Naworski, [w:] „Komentarz", s. 256 i nast.). Dodatek w pełnej formie w postaci słów „spółka komandytowa" może być umieszczany zarówno przed korpusem, jak i po nim. (A. Kidyba, „Prawo handlowe", 2011, Studia Prawnicze, Nb 254)

5. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać:

a) pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną,

b) pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej, lub jego skrót z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną,

c) pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej, lub jej skrót z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa". W takim wypadku nie zamieszcza się nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

a art. 104 § 3 KSH

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie nazwy lub firmy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa" (art. 104 § 1–3 KSH). Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną (por. Nb. 76). (A. Kidyba, „Prawo handlowe", 2011, Studia Prawnicze, Nb 254)

6. Nazwisko komandytariusza:

a) może być zamieszczane w firmie spółki, ale tylko dodatkowo, obok nazwiska komplementariusza,

b) nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki spółka ta wchodzi w prawa i obowiązki spółki jawnej,

c) nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

c art. 104 § 4 KSH

Firma spółki komandytowej składa się z nazwiska jednego lub kilku wspólników odpowiadających bez ograniczenia (komplementariuszy) i powinna zawierać dodatek „spółka komandytowa". Nazwiska komandytariuszy nie mogą być zamieszczane w firmie pod rygorem odpowiedzialności z art. 104 § 4 KSH. Jeżeli w firmie zostanie zamieszczone nazwisko komandytariusza, ponosi on odpowiedzialność wobec osób trzecich, tak jak komplementariusz. (A. Kidyba, „Prawo handlowe", 2011, Studia Prawnicze, Nb 254, 264)

7. Oznaczenie kwotowe zakresu odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa) należy do elementów, które:

a) muszą znaleźć się w umowie spółki komandytowej,

b) nie muszą znaleźć się w umowie spółki komandytowej,

c) mogą, ale nie muszą znaleźć się w umowie spółki komandytowej.

a art. 105 KSH

Wydaje się więc, że do essentialia negotii umowy spółki należą co najmniej: 1) firma i siedziba; 2) przedmiot działalności spółki; 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony; 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości; 5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa). Do innych elementów, które mogą zostać podniesione do rangi elementów przedmiotowo istotnych, należą te wszystkie, które odbiegają od przepisów o charakterze względnie obowiązującym. Ma to istotne znaczenie wobec możliwości różnego kształtowania praw i obowiązków wspólników i w ten sposób określenia modelu spółki. Do takich elementów zaliczamy: 1) określenie osób i zasad reprezentacji spółki (jeżeli odbiegają one od reguł określonych w art. 117 KSH); 2) określenie zasad prowadzenia spraw spółki (jeżeli odbiegają one od -zasad określonych w art. 121 KSH); 3) określenie zasad podziału zysku i strat (jeżeli ustanowione byłyby inne niż w art. 123 KSH zasady podziału zysków i strat). Poza wskazanymi wyżej, obligatoryjnymi elementami umowy spółki, wspólnicy mogą w tej umowie zawierać wszelkie inne postanowienia dotyczące stosunków spółki. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 252

8. Suma komandytowa to:

a) oznaczony kwotowo w umowie spółki komandytowej zakres odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki,

b) kwota stanowiąca oznaczony w umowie spółki wkład komandytariusza do spółki komandytowej,

c) udział kapitałowy komandytariusza.

a art. 105 pkt 5 i 11 KSH

Ostatnim wymagającym zdefiniowania terminem jest suma komandytowa. Suma komandytowa stanowi cyfrowo określoną kwotę pieniężną wyrażoną w pieniądzu, która wyznacza górną granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli (tak też A. Szumański, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, s. 927). Suma komandytowa odnosi się i dotyczy tylko komandytariusza. Nie stanowi żadnej konkretnej wartości wnoszonej do majątku spółki. Jest to kwota pieniężna określona w umowie spółki i wpisana do rejestru. Jeżeli nie nastąpi określenie sumy komandytowej, spółka nie dochodzi do skutku. Jeżeli jest kilku komandytariuszy, sumy komandytowe mogą być różnej wysokości dla każdego z nich. Suma komandytowa stanowi swego rodzaju wartość gwarancyjną, pełniącą funkcję szczególnego zabezpieczenia wypłacalności spółki. Określenie sumy komandytowej oznacza górną granicę odpowiedzialności, stanowi rodzaj specyficznego poręczenia udzielonego spółce w określonej wysokości na przyszłość (K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ogólna, s. 5). Suma komandytowa ma charakter -generalny, tj. odnosi się do wszelkich zobowiązań, które powstaną w przyszłości. Wspólnik-komandytariusz nie będzie mógł decydować, jakie rodzaje zobowiązań mogą zostać zaspokojone z jego sumy komandytowej. Suma komandytowa może być zmieniana. Może zostać zarówno podwyższona, jak i obniżona. Artykuł 113 KSH odnosi się tylko do obniżenia sumy komandytowej. Obniżenie sumy komandytowej stanowi zmianę umowy spółki i wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników – zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy, chyba że zastosowanie ma art. 9 KSH, gdy umowa spółki pozwala na zmianę umowy większością głosów (zob. też uwagi dotyczące wyrażenia zgody przez komandytariusza na podwyższenie sumy komandytowej w zw. z art. 9 KSH, gdy umowa pozwala na zmianę umowy większością głosów W. Górecki, A. Kappes, [w:] System Prawa Handlowego, t. 2A, s. 638). Zmiana umowy wymaga formy aktu notarialnego. Obniżenie powinno być zarejestrowane. Wpis obniżenia ma charakter konstytutywny. Skutki prawne wobec osób trzecich istnieją dopiero po dokonaniu wpisu w rejestrze. Suma komandytowa może być również podwyższona. Kodeks spółek handlowych nie reguluje zagadnienia podwyższenia sumy komandytowej. Wpis podwyższenia ma charakter deklaratoryjny, gdyż przepisy KSH konstytutywny charakter przyznają wyraźnie tylko dwóm wpisom: art. 109 § 1 KSH – wpisowi pierwotnemu spółki i art. 113 KSH – wpisowi obniżenia sumy komandytowej (A. Kidyba, Status, s. 126). Podwyższenie i obniżenie sumy komandytowej należy odróżnić od podwyższenia i obniżenia wartości wkładów umówionych i wnoszonych do spółki. Jak to już zostało stwierdzone, suma komandytowa pozostaje w istotnym związku z odpowiedzialnością osobistą komandytariuszy, nie może być natomiast łączona z komplementariuszami. Równie istotne z punktu widzenia odpowiedzialności są relacje między wkładami wnoszonymi a sumą komandytową. Artykuł 108 § 1 KSH wyraźnie potwierdza, że wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej od sumy komandytowej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 260

9. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie:

a) aktu notarialnego,

b) pisemnej dla celów dowodowych,

c) pisemnej pod rygorem nieważności.

a art. 106 KSH

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Rygor nieważności wynika z art. 73 § 2 KC, naruszenie formy szczególnej powoduje bowiem nieważność czynności prawnej. Spółka komandytowa jest wpisywana do rejestru. Wpis ten ma za-równo charakter obligatoryjny, jak i konstytutywny. Z chwilą wpisu do rejestru spółka rozpoczyna swój byt prawny. Nie wiąże się to jednak z uzyskaniem przez nią osobowości prawnej. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 255

10. Wkładem komandytariusza do spółki:

a) nie może być w całości lub części świadczenie niepieniężne (aport),

b) może być w całości lub części świadczenie niepieniężne (aport),

c) może być świadczenie niepieniężne (aport), ale tylko w części.

b art. 107 § 1 KSH

Zgodnie z art. 48 § 2 w zw. z art. 103 KSH, wkład może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Ponieważ zdefiniowanie wkładu do spółki komandytowej jest odwzorowaniem rozwiązań przyjętych dla spółki jawnej, należy odesłać do odpowiednich uwag zawartych w części niniejszego opracowania dotyczącej do spółki jawnej. Tak zdefiniowane wkłady -odnoszą się bez wątpliwości do komplementariuszy. Natomiast w odniesieniu do komandytariuszy obowiązują nieco zmienione zasady. Możemy wyróżnić wkłady w pełni dopuszczalne, -warunkowe i niedopuszczalne. Szczególnego znaczenia nabierają w związku z tym wkłady komandytariusza, jakimi są świadczenia niepieniężne. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki powinna określać przedmiot tego świadczenia, jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie (art. 107 § 1 KSH). Jeżeli jednak to świadczenie niepieniężne polega na zobowiązaniu do wykonania pracy, świadczeniu usług na rzecz spółki oraz wynagrodzeniu za usługi świadczone przy powstaniu spółki, to staje się ono wkładem warunkowym komandytariusza. Świadczenia niepieniężne nie mogą być wkładem komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej. Jeżeli suma tych wkładów jest równa sumie komandytowej, to nie istnieje problem egzekucji z majątku komandytariusza, a to pozwala wymienione świadczenia niepieniężne uznać za wkład komandytariusza do spół-ki (A. Kidyba, Kodeks, t. 1, s. 435 i nast.). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 258

11. Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki:

a) nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki,

b) mogą stanowić wkład komandytariusza do spółki,

c) nie mogą stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.

c art. 107 § 2 KSH

Zgodnie z art. 48 § 2 w zw. z art. 103 KSH, wkład może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Ponieważ zdefiniowanie wkładu do spółki komandytowej jest odwzorowaniem rozwiązań przyjętych dla spółki jawnej, należy odesłać do odpowiednich uwag zawartych w części niniejszego opracowania dotyczącej do spółki jawnej. Tak zdefiniowane wkłady -odnoszą się bez wątpliwości do komplementariuszy. Natomiast w odniesieniu do komandytariuszy obowiązują nieco zmienione zasady. Możemy wyróżnić wkłady w pełni dopuszczalne, -warunkowe i niedopuszczalne. Szczególnego znaczenia nabierają w związku z tym wkłady komandytariusza, jakimi są świadczenia niepieniężne. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki powinna określać przedmiot tego świadczenia, jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie (art. 107 § 1 KSH). Jeżeli jednak to świadczenie niepieniężne polega na zobowiązaniu do wykonania pracy, świadczeniu usług na rzecz spółki oraz wynagrodzeniu za usługi świadczone przy powstaniu spółki, to staje się ono wkładem warunkowym komandytariusza. Świadczenia niepieniężne nie mogą być wkładem komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej. Jeżeli suma tych wkładów jest równa sumie komandytowej, to nie istnieje problem egzekucji z majątku komandytariusza, a to pozwala wymienione świadczenia niepieniężne uznać za wkład komandytariusza do spół-ki (A. Kidyba, Kodeks, t. 1, s. 435 i nast.). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 258

12. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkład komandytariusza:

a) nie może obejmować jego udziałów w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji tej spółki akcyjnej,

b) może obejmować jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej,

c) może obejmować jego udziały w tej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje tej spółki akcyjnej, chyba że ustawa inaczej stanowi.

a art. 107 § 3 KSH

Kolejne specyficzne rozwiązanie związane z wkładami do spółki, które dotyczy komandytariusza, określone jest w art. 107 § 3 KSH. Jeżeli komplementariuszem jest spółka z o.o. lub akcyjna, zaś komandytariuszem jest wspólnik tej spółki, wkładu komandytariusza nie mogą stanowić jego udziały w tej spółce z o.o. lub akcje tej spółki akcyjnej – wkłady niedopuszczalne (A. Kidyba, Nowe zasady, s. 123 i nast.). Przepisy Kodeksu spółek handlowych dają podstawy do wyróżnienia wkładów komandytariuszy: 1) wniesionych (art. 112 § 1, art. 123 § 1 KSH), 2) umówionych (art. 3, 123 § 3 KSH). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 258

13. Wkład komandytariusza:

a) nie może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,

b) może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,

c) może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa.

b art. 108 § 1 KSH

Podwyższenie i obniżenie sumy komandytowej należy odróżnić od podwyższenia i obniżenia wartości wkładów umówionych i wnoszonych do spółki. Jak to już zostało stwierdzone, suma komandytowa pozostaje w istotnym związku z odpowiedzialnością osobistą komandytariuszy, nie może być natomiast łączona z komplementariuszami. Równie istotne z punktu widzenia odpowiedzialności są relacje między wkładami wnoszonymi a sumą komandytową. Artykuł 108 § 1 KSH wyraźnie potwierdza, że wkład komandytariusza może być wniesiony w wartości niższej od sumy komandytowej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 260

14. Postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest:

a) ważne,

b) nieważne,

c) ważne, o ile zostało podjęte jednomyślnie.

b art. 108 § 2 KSH

15. Spółka komandytowa powstaje z chwilą:

a) zawarcia umowy spółki i złożenia wniosku o wpis do rejestru,

b) zawarcia umowy spółki,

c) wpisu do rejestru.

c art. 109 § 1 KSH

Suma komandytowa może być również podwyższona. Kodeks spółek handlowych nie reguluje zagadnienia podwyższenia sumy komandytowej. Wpis podwyższenia ma charakter deklaratoryjny, gdyż przepisy KSH konstytutywny charakter przyznają wyraźnie tylko dwóm wpisom: art. 109 § 1 KSH – wpisowi pierwotnemu spółki i art. 113 KSH – wpisowi obniżenia sumy komandytowej (A. Kidyba, Status, s. 126). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 260

16. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają:

a) solidarnie,

b) całym swym majątkiem, ale nie solidarnie,

c) do wysokości wniesionego wkładu.

a art. 109 § 2 KSH

17. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli:

a) całym swoim majątkiem,

b) do wysokości sumy komandytowej,

c) całym swoim majątkiem, solidarnie z innymi komandytariuszami.

b art. 111 KSH

Odpowiedzialność komandytariuszy kształtuje się w pewnym stopniu odmiennie od odpowiedzialności komplementariuszy (A. Kappes, Odpowiedzialność, s. 185 i nast.). Na odpowiedzialność komandytariuszy mają wpływ: wnoszenie wkładów do spółki, wartość wnoszonych wkładów, wartość wkładów wycofywanych, wy-płaty na rzecz komandytariusza, określenie sumy komandytowej, podwyższenie i obniżenie wartości sumy komandytowej. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 262

18. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności:

a) w granicach określonych w umowie spółki,

b) w granicach poniesionych nakładów,

c) w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki.

c art. 112 § 1 KSH

Zgodnie z art. 112 § 1 KSH, komandytariusz jest wolny (uwalnia się) od odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki w granicach wartości wkładu wnoszonego do majątku spółki. Jeżeli więc komandytariusz wniósł wkład do spółki, to wpływa to na poziom odpowiedzialności z sumy komandytowej. Odpowiedzialność ta obniża się (przez odliczenie od wartości sumy komandytowej wartości wnoszonego wkładu). Gdy wartość wkładu wnoszonego do majątku spółki jest równa sumie komandytowej, wówczas ustaje osobista odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki. Podobnie jest, gdy wartość wkładu przekracza wartość sumy komandytowej. W następstwie takiego wniesienia wkładu (efektywnego) ustaje nie tylko odpowiedzialność osobista, ale nie możemy mówić wówczas o bezpośredniej i solidarnej odpowiedzialności komandytariusza. W takiej sytuacji pozycja komandytariusza w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania wykazuje pewne podobieństwo do pozycji wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Z punktu widzenia cywilistycznego, wspólnicy są wolni osobiście od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a z punktu widzenia ekonomicznego, ponoszą niejako odpowiedzialność pośrednią – z majątku spółki – odpowiedzialność do wysokości wniesionego do spółki wkładu (A. Kidyba, Status, s. 147; również A. Kappes, Odpowiedzialność, s. 139). Jednakże wnoszony do spółki wkład w spółce komandytowej nie przekształca się w kapitał zakładowy podzielony na udziały. Mamy w tym przypadku do czynienia z partycypacją bezułamkową. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 262

19. W przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialność komandytariusza:

a) zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu,

b) pozostaje w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki,

c) obejmuje cały jego majątek.

a art. 112 § 2 KSH

W trakcie działalności spółki wkład może zostać zwrócony w całości lub w części. Zgodnie z art. 112 § 2 KSH, w takiej sytuacji zostaje przywrócona odpowiedzialność osobista do wartości dokonanego zwrotu (por. również A. Kappes, Odpowiedzialność, s. 166; J. Szwaja, [w:] Kodeks spółek handlowych, s. 768). W konsekwencji następuje przywrócenie odpowiedzialności osobistej. Zwrot wkładu wymaga zgody wspólników i podlega zarejestrowaniu. Wobec wierzycieli za zwrot wkładu uważa się również – zgodnie z art. 112 § 3 KSH – każdą wypłatę dokonaną na rzecz komandytariusza, którego wkład został uszczuplony przed uzupełnieniem tego wkładu do pierwotnej wysokości. Wypłata ta powoduje – tak jak zwrot wkładu – przywrócenie lub rozszerzenie odpowiedzialności osobistej komandytariusza do wysokości dokonanego zwrotu (J. Naworski, Komentarz, s. 290, 294–295). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 263

20. W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli:

a) każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. Dokonanie takich wypłat nie wymaga wpisu do rejestru,

b) każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. Dokonanie takich wypłat wymaga dokonania wpisu do rejestru,

c) każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza.

a art. 112 § 3 KSH

W trakcie działalności spółki wkład może zostać zwrócony w całości lub w części. Zgodnie z art. 112 § 2 KSH, w takiej sytuacji zostaje przywrócona odpowiedzialność osobista do wartości dokonanego zwrotu (por. również A. Kappes, Odpowiedzialność, s. 166; J. Szwaja, [w:] Kodeks spółek handlowych, s. 768). W konsekwencji następuje przywrócenie odpowiedzialności osobistej. Zwrot wkładu wymaga zgody wspólników i podlega zarejestrowaniu. Wobec wierzycieli za zwrot wkładu uważa się również – zgodnie z art. 112 § 3 KSH – każdą wypłatę dokonaną na rzecz komandytariusza, którego wkład został uszczuplony przed uzupełnieniem tego wkładu do pierwotnej wysokości. Wypłata ta powoduje – tak jak zwrot wkładu – przywrócenie lub rozszerzenie odpowiedzialności osobistej komandytariusza do wysokości dokonanego zwrotu (J. Naworski, Komentarz, s. 290, 294–295). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 263

21. Do zwrotu tego, co pobrał tytułem zysku na podstawie sprawozdania finansowego komandytariusz:

a) jest obowiązany,

b) nie jest obowiązany, chyba że działał w złej wierze,

c) nie jest obowiązany.

b art. 112 § 4 KSH

22. Wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru, obniżenie sumy komandytowej:

a) nie ma skutku prawnego,

b) ma skutek prawny,

c) ma skutek prawny, o ile przy zachowaniu należytej staranności mogli się o obniżeniu dowiedzieć.

a art. 113 KSH

Artykuł 113 KSH odnosi się tylko do obniżenia sumy komandytowej. Obniżenie sumy komandytowej stanowi zmianę umowy spółki i wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników – zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy, chyba że zastosowanie ma art. 9 KSH, gdy umowa spółki pozwala na zmianę umowy większością głosów (zob. też uwagi dotyczące wyrażenia zgody przez komandytariusza na podwyższenie sumy komandytowej w zw. z art. 9 KSH, gdy umowa pozwala na zmianę umowy większością głosów W. Górecki, A. Kappes, [w:] System Prawa Handlowego, t. 2A, s. 638). Zmiana umowy wymaga formy aktu notarialnego. Obniżenie powinno być zarejestrowane. Wpis obniżenia ma charakter konstytutywny. Skutki prawne wobec osób trzecich istnieją dopiero po dokonaniu wpisu w rejestrze. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 260

23. Za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania go do rejestru osoba przystępująca do spółki w charakterze komandytariusza:

a) nie odpowiada,

b) odpowiada,

c) odpowiada, chyba że ustawa inaczej stanowi.

b art. 114 KSH

Zgodnie z art. 114 KSH, przystąpienie do istniejącej spółki w charakterze komandytariusza powoduje odpowiedzialność nie tylko za zobowiązania spółki powstałe po zarejestrowaniu przystąpienia tego wspólnika, ale tak-że za zobowiązania istniejące już w chwili wpisania go do -rejestru. Możliwe jest również, jeżeli do spółki przystępuje nowy komplementariusz, aby dotychczasowy komandytariusz uzyskał status komplementariusza. Ponosi on wówczas odpowiedzialność tak jak komplementariusz. Z kolei art. 116 KSH reguluje zakres odpowiedzialności komandytariusza, który zawiera umowę spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo. Wspólnik ten odpowiada -również za zobowiązania istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru, -powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 264

24. Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz lub osoba trzecia:

a) może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza, za zgodą wszystkich dotychczasowych wspólników,

b) komandytariusz nie może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza, taką możliwość ma natomiast osoba trzecia,

c) może przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza, za zgodą większości dotychczasowych wspólników.

a art. 115 KSH

25. W przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek komandytariusz odpowiada:

a) także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa,

b) także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru,

c) także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru, chyba że ustawa inaczej stanowi.

b art. 116 KSH

Zgodnie z art. 114 KSH, przystąpienie do istniejącej spółki w charakterze komandytariusza powoduje odpowiedzialność nie tylko za zobowiązania spółki powstałe po zarejestrowaniu przystąpienia tego wspólnika, ale tak-że za zobowiązania istniejące już w chwili wpisania go do -rejestru. Możliwe jest również, jeżeli do spółki przystępuje nowy komplementariusz, aby dotychczasowy komandytariusz uzyskał status komplementariusza. Ponosi on wówczas odpowiedzialność tak jak komplementariusz. Z kolei art. 116 KSH reguluje zakres odpowiedzialności komandytariusza, który zawiera umowę spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo. Wspólnik ten odpowiada -również za zobowiązania istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru, -powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 264

26. Spółkę reprezentują:

a) komandytariusze,

b) komplementariusze,

c) komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.

c art. 117 KSH

Reprezentacja spółki zaliczana jest do stosunków zewnętrznych spółki komandytowej (obok odpowiedzialności za zobowiązania), gdyż dotyczy dokonywania czynności prawnych z udziałem osób trzecich. Stosunki te uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych normami o charakterze bezwzględnie obowiązującym (tak wyraźnie art. 119). Problematyce reprezentacji poświęcono zaledwie dwa przepisy odnoszące się do spółki komandytowej (art. 117–118), które rozstrzygają problem reprezentacji przez komandytariusza. Oznacza to, że w zakresie nieuregulowanym -należy stosować przepisy o reprezentacji w spółce jawnej (por. Nb. 216). Stosowanie tych przepisów do komplementariuszy może odbywać się wprost, a nie odpowiednio. Spółka komandytowa może być reprezentowana przez: 1) komplementariuszy (L. Moskwa, Status, s. 10–11 oraz tenże, Zakres, s. 2), 2) pełnomocników i 3) prokurentów. Umocowanie do reprezentacji komplementariusz czerpie z przepisów prawa. Należy przyjąć, że jest on przedstawicielem ustawowym. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że spółkę reprezentują ci komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki (art. 117). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 265

27. Komandytariusz:

a) nie może reprezentować spółki,

b) może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik,

c) może reprezentować spółkę.

b art. 118 § 1 KSH

Poza komplementariuszami spółkę mogą reprezentować pełnomocnicy i prokurenci, którzy są osobami trzecimi. Z punktu widzenia układu praw i obowiązków istotne jest ustalenie, czy komandytariusz może reprezentować spółkę. Z art. 118 § 1 KSH wynika, że komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie na zasadzie pełnomocnictwa. Oznacza to, że komandytariusz nie ma analogicznego prawa reprezentowania spółki w oparciu o umocowanie ustawowe. Jego umocowanie do dokonywania czynności prawnych wynikać może z oświadczenia woli mocodawcy, jakim jest spółka. Przyjęta regulacja jest konsekwencją ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza, wobec nieograniczonej odpowiedzialności komplementariuszy. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 265

28. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, (dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres) odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich:

a) bez ograniczenia,

b) do wysokości sumy komandytowej,

c) solidarnie z komplementariuszem.

a art. 118 § 2 KSH

29. Postanowienia umowy niezgodne z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki komandytowej:

a) są nieważne,

b) nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich,

c) mogą wywoływać skutki prawne wobec osób trzecich.

b art. 119 KSH

30. Komandytariusz:

a) nie ma prawa żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, ale jeśli komplementariusze postanowią mu je przekazać, może przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności,

b) ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności,

c) nie ma prawa żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

b art. 120 § 1 KSH

Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może z ważnych powodów zarządzić w każdym czasie udzielenie bilansu lub innych wyjaśnień, jak również dopuścić do przejrzenia ksiąg i dokumentów. Umowa nie może ograniczyć tak określonych uprawnień kontrolnych komandytariusza (art. 120 § 3 KSH). Na podstawie powyższych określeń możemy dojść do wniosku, że wspólnicy mogą mieć prawo kontroli, wynikające z następujących źródeł: 1) ustawy (art. 38 § 2 i art. 120 § 1 KSH), 2) umowy (art. 38 § 2 i art. 120 § 3 KSH), 3) decyzji sądu (art. 120 § 2 KSH). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 268

31. Sąd rejestrowy może zarządzić w każdym czasie udostępnienie komandytariuszowi sprawozdania finansowego lub złożenie innych wyjaśnień, jak również dopuścić komandytariusza do przejrzenia ksiąg i dokumentów:

a) tylko z ważnych powodów,

b) z urzędu lub na wniosek komandytariusza, z ważnych powodów,

c) na wniosek komandytariusza, z ważnych powodów.

c art. 120 § 2 KSH

Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może z ważnych powodów zarządzić w każdym czasie udzielenie bilansu lub innych wyjaśnień, jak również dopuścić do przejrzenia ksiąg i dokumentów. Umowa nie może ograniczyć tak określonych uprawnień kontrolnych komandytariusza (art. 120 § 3 KSH). Na podstawie powyższych określeń możemy dojść do wniosku, że wspólnicy mogą mieć prawo kontroli, wynikające z następujących źródeł: 1) ustawy (art. 38 § 2 i art. 120 § 1 KSH), 2) umowy (art. 38 § 2 i art. 120 § 3 KSH), 3) decyzji sądu (art. 120 § 2 KSH). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 268

32. Uprawnienia komandytariusza do żądania udostępnienia mu sprawozdania finansowego lub możliwości przejrzenia ksiąg i dokumentów:

a) nie mogą zostać wyłączone lub ograniczone przez umowę spółki,

b) mogą zostać wyłączone lub ograniczone przez umowę spółki,

c) mogą zostać ograniczone (w zakresie określonym w ustawie), ale nie mogą zostać całkowicie wyłączone w umowie spółki.

a art. 120 § 3 KSH

Na wniosek komandytariusza sąd rejestrowy może z ważnych powodów zarządzić w każdym czasie udzielenie bilansu lub innych wyjaśnień, jak również dopuścić do przejrzenia ksiąg i dokumentów. Umowa nie może ograniczyć tak określonych uprawnień kontrolnych komandytariusza (art. 120 § 3 KSH). Na podstawie powyższych określeń możemy dojść do wniosku, że wspólnicy mogą mieć prawo kontroli, wynikające z następujących źródeł: 1) ustawy (art. 38 § 2 i art. 120 § 1 KSH), 2) umowy (art. 38 § 2 i art. 120 § 3 KSH), 3) decyzji sądu (art. 120 § 2 KSH). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 268

33. Komandytariusz:

a) nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki lub ustawa stanowi inaczej,

b) ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,

c) nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

c art. 121 § 1 KSH

Prowadzenie spraw spółki, obok określenia udziału w zyskach i stratach, ograniczonego prawa kontroli, zakazu działalności konkurencyjnej, należy do stosunków wewnętrznych spółki. Z pewnymi wyjątkami, stosunki te mogą być konstruowane swobodnie. Kodeksowy układ praw i obowiązków w sferze prowadzenia spraw spółki jest odzwierciedleniem układu odpowiedzialności w spółce. Zasadą jest, że tym, który prowadzi sprawy spółki, jest komplementariusz. Prowadzeniu spraw poświęcony jest tylko jeden przepis działu odnoszącego się do spółki komandytowej – art. 121 KSH, zgodnie z którym, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, komandytariusz nie ma ani -prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki (§ 1). W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki potrzebna jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa stanowi inaczej (§ 2). W związku z przyjętą regulacją odnoszącą się do prowadzenia spraw należy przyjąć stosowanie odpowiednie przepisów o prowadzeniu spraw w spółce jawnej. Stosowanie odpowiednie oznacza w tym przypadku przyjęcie zasad prowadzenia spraw dla komplementariusza z przepisów o spółce jawnej (art. 39–47 KSH) z uwzględnieniem cytowanego art. 121 KSH, odnoszącego się do komandytariusza. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 267

34. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki zgoda komandytariusza:

a) nie jest wymagana,

b) jest wymagana, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,

c) jest wymagana, chyba że ustawa lub umowa spółki stanowi inaczej.

b art. 121 § 2 KSH

Kodeksowy układ praw i obowiązków w sferze prowadzenia spraw spółki jest odzwierciedleniem układu odpowiedzialności w spółce. Zasadą jest, że tym, który prowadzi sprawy spółki, jest komplementariusz. Prowadzeniu spraw poświęcony jest tylko jeden przepis działu odnoszącego się do spółki komandytowej – art. 121 KSH, zgodnie z którym, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, komandytariusz nie ma ani -prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki (§ 1). W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki potrzebna jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa stanowi inaczej (§ 2). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 267

35. W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza na nabywcę:

a) nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki,

b) przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki,

c) przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa inaczej stanowi.

a art. 122 KSH

Należy (...) pamiętać, że ze względu na specyfikę spółki komandytowej zawsze musi pozostać co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Swoistym wystąpieniem ze spółki jest zbycie ogółu praw i obowiązków (art. 10 KSH). W takim przypadku, gdy zbywcą jest komandytariusz, na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki (art. 122 KSH). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 270

36. Komandytariusz w zysku spółki:

a) nie uczestniczy,

b) uczestniczy proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki,

c) uczestniczy proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

c art. 123 KSH

Problematyce udziału w zyskach i stratach poświęcony jest przepis art. 123 KSH, z którego wynika, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki (chyba że umowa spółki stanowi inaczej) i że w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stratach jedynie do wysokości umówionego wkładu. Umowa spółki może zupełnie swobodnie uregulować zasady podziału zysku i partycypacji w stratach. Można przyjąć zasadę analogicznego udziału w zyskach. Możliwe jest „oderwanie" od siebie proporcji udziału w zyskach i stratach. W ten sposób można np. określić wyższy poziom udziału w zyskach i partycypacji w stratach. Zasady te mogą być uzależnione od wartości wnoszonych wkładów lub też żadne związki z wnoszonym wkładem nie muszą wystąpić. Charakterystyczne jest jednak dla spółki komandytowej to, że w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stratach jedynie do wysokości umówionego wkładu. Tak więc gdyby powstały wątpliwości co do uczestnictwa w stratach, należy stosować dwie normy: do komplementariuszy art. 51 KSH (każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu), a do komandytariuszy art. 123 § 3 KSH (w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stratach jedynie do wysokości umówionego wkładu). Rola wkładu umówionego została omówiona poprzednio. Należy więc przyjąć, że umówienie się wspólników na wnoszenie wkładu (zobowiązanie do wniesienia) ma znaczenie wewnętrzne i odnosi się do partycypacji w stratach, natomiast wniesienie wkładu ma wpływ na odpowiedzialność komandytariusza w stosunku do wierzyciela spółki i ma wpływ na określenie udziału w zyskach. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczony w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu (art. 123 § 2 KSH). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 269

37. Zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na:

a) spłatę bieżących zobowiązań spółki,

b) wypłatę zysku komandytariuszowi,

c) uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu.

c art. 123 § 2 KSH

(...) gdyby powstały wątpliwości co do uczestnictwa w stratach, należy stosować dwie normy: do komplementariuszy art. 51 KSH (każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu), a do komandytariuszy art. 123 § 3 KSH (w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stratach jedynie do wysokości umówionego wkładu). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 269

38. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie:

a) jedynie do wartości umówionego wkładu,

b) całym swym majątkiem,

c) jedynie do wartości określonej w umowie spółki.

a art. 123 § 3 KSH

(...) gdyby powstały wątpliwości co do uczestnictwa w stratach, należy stosować dwie normy: do komplementariuszy art. 51 KSH (każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu), a do komandytariuszy art. 123 § 3 KSH (w razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stratach jedynie do wysokości umówionego wkładu). A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 269

39. Śmierć komandytariusza:

a) stanowi przyczynę rozwiązania spółki,

b) nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki,

c) może stanowić przyczynę rozwiązania spółki, o ile był to jedyny komandytariusz. b art. 124 § 1 KSH

(...) śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki (podczas gdy śmierć komplementariusza jest taką przyczyną). Jednak mimo śmierci komplementariusza, jego upadłości czy wypowiedzenia dokonanego przez wspólnika lub jego wierzyciela osobistego, spółka trwa nadal między pozostałymi wspólnikami, jeżeli tak stanowi umowa spółki lub pozostali wspólnicy tak postanowią (art. 64 § 1 KSH). Uzgodnienie takie powinno nastąpić w przypadku śmierci lub upadłości niezwłocznie, w przypadku zaś wypowiedzenia – po upływie wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobiercy, za-rząd-ca masy upadłości, wspólnik, który wypowiedział, bądź też jego wierzyciel osobisty domagać się mogą przeprowadzenia likwidacji – wyjątek od art. 58 pkt 4 KSH. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2011, Studia Prawnicze, Nb 270

40. Śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem:

a) wiążą spadkobierców komandytariusza,

b) nie wiążą spadkobierców komandytariusza,

c) wiążą spadkobierców komandytariusza, o ile pozostają oni w dobrej wierze.

a art. 124 § 1 KSH

41. Podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest skuteczny wobec spółki:

a) zawsze,

b) jedynie za zgodą pozostałych wspólników,

c) jedynie za zgodą większości wspólników.

b art. 124 § 2 KSH

 

Z czego się uczyć?

- M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele, wyd. 2018

- M. Stepaniuk, Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi, tabele, wyd. 2018

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w  pigułce, wyd. 2018

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe – Aplikacja komornicza i notarialna, wyd. 2018

- K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1 i 2, wyd. 2018

- Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 1 i 2. Rok 2018 -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA