fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Dopłaty do cen wody nie podlegają VAT

Fotolia
Udzielanie dotacji przez gminę na rzecz gminnego zakładu komunalnego należy uznać za świadczenie wewnętrzne, niepodlegające VAT - uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) 9 maja 2017 r. wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP4.4012.36.2017.1. MP) dotyczącą opodatkowania VAT dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków przekazywanych przez gminę na rzecz jej zakładu budżetowego. Interpretacja została wydana na wniosek gminy, która z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonała centralizacji rozliczeń VAT ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Wśród tych jednostek funkcjonuje między innymi gminny zakład komunalny (GZK) jako zakład budżetowy gminy.

W związku z obowiązującą przed 2017 r. praktyką, GZK był zarejestrowany jako odrębny od gminy podatnik VAT. Działalność GZK obejmuje w szczególności świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, administrowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy. Zgodnie z przyjętą przez gminę uchwałą, GZK otrzymuje od gminy dopłaty do cen wody i ścieków oraz czynszów. Dopłaty te, w związku z tym że GZK rozliczał VAT związany ze świadczeniem usług w ww. zakresie, GZK uznawał za dopłaty mające wpływ na cenę świadczonych usług i wykazywał VAT należny z tego tytułu. Niewykorzystana kwota dotacji była przekazywana z powrotem na rzecz gminy co stanowiło podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania. We wniosku gmina wskazała także, iż planowała dokonanie wstecznej centralizacji rozliczeń VAT obejmującej wszystkie nieprzedawnione okresy rozliczeniowe, z uwagi na fakt że w następstwie centralizacji będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT związanego z wydatkami na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, którą wykorzystywała za pośrednictwem GZK.

Przy tak przedstawionym stanie faktycznym, gmina zadała pytanie czy w związku z centralizacją rozliczeń VAT dotacje przekazywane na rzecz GZK przez gminę należy traktować jako opodatkowane VAT, czy też pozostające poza zakresem tego podatku. Gmina zapytała też za pomocą jakiego dokumentu należy korygować wzajemne obciążenia między jej jednostkami organizacyjnymi w związku ze wsteczna centralizacją rozliczeń VAT. Ostatnie pytanie zadane przez gminę dotyczyło kwestii czy niewykorzystana część dotacji otrzymanej przez GZK, która została zwrócona gminie w styczniu 2017 r. stanowi podstawę do zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT w rozliczeniu za styczeń 2017 r.

Przedstawiając własne stanowisko, gmina stwierdziła, że dopłaty opisane we wniosku nie stanowią podstawy opodatkowania i pozostają poza zakresem VAT ze względu na fakt, że po centralizacji dopłat nie można uznać za udzielane przez podmiot trzeci, lecz są to płatności dokonywane w ramach jednego podatnika. W kwestii udokumentowania korekty rozliczeń pomiędzy jednostkami w okresach objętych centralizacją, gmina stanęła na stanowisku, że właściwym dokumentem będzie faktura korygująca. Natomiast w odniesieniu do ostatniego z pytań, gmina stwierdziła, że zwrócona w styczniu 2017 r. przez GZK niewykorzystana część dotacji powinna zostać wyłączona z podstawy opodatkowania w związku z centralizacją rozliczeń VAT.

Dyrektor KIS częściowo przyznał rację gminie uznając za prawidłowe jej stanowisko dotyczące wyłączenia z zakresu VAT dopłat przekazywanych GZK przez gminę oraz uwzględnienia w podstawie opodatkowania VAT za styczeń 2017 r. zwróconej kwoty dotacji. Organ nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem gminy w przedmiocie sposobu dokumentowania korekty wzajemnych rozliczeń między jednostkami gminy za pomocą faktur korygujących w okresach objętych centralizacją. Uzasadniając swoje stanowisko organ stwierdził, iż w następstwie centralizacji VAT to gmina jest podatnikiem VAT w stosunku do wszystkich czynności wykonywanych przez jej jednostki organizacyjne. Konsekwentnie udzielanie dotacji przez gminę na rzecz GZK należy uznać za świadczenie wewnętrzne, niepodlegające VAT.

Odnosząc się do kwestii sposobu dokumentowania korekty rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, dyrektor KIS uznał, że dokonanie wstecznej centralizacji VAT nie będzie rodziło konieczności wystawiania faktur korygujących. Organ jednocześnie wskazał, że przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się do kwestii sposobu dokumentowania czynności pozostających poza zakresem zastosowania tej ustawy, zatem rozliczenia będące przedmiotem wniosku mogą być udokumentowane inaczej niż za pomocą faktury, istotne jest jednak, aby przyjęty sposób był czytelny i precyzyjny oraz oddawał faktyczny przebieg transakcji gospodarczych. Za przykład takiego dokumentu Dyrektor KIS podał notę księgową.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

W mojej ocenie organ podatkowy w omawianej interpretacji zajął słuszne stanowisko, zarówno w odniesieniu do braku opodatkowania dopłat do cen wody, jak i braku obowiązku wystawienia faktur korygujących do wcześniejszych rozliczeń w związku z centralizacją rozliczeń VAT gminy i jej jednostek organizacyjnych za okresy wcześniejsze. Centralizacja rozliczeń VAT spowodowała, że dopłata dokonywana przez gminę do cen pobieranych przez zakład budżetowy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie stanowi elementu podstawy opodatkowania, ponieważ nie jest dopłatą dokonywaną przez innego podatnika. Podstawą opodatkowania będzie w tym przypadku tylko kwota należna za wodę i odprowadzanie ścieków od mieszkańców/podmiotów gospodarczych. W zakresie dokonania korekt przeszłych rozliczeń VAT w modelu scentralizownym (łącząc do jednej deklaracji rozliczenia gminy i zakładu), np. w celu odzyskania podatku VAT od wydatków na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, również należy skorygować podatek VAT należny, który został wykazany przez zakład od otrzymanych od gminy dopłat. Nie jest jednak w tym celu wymagana faktura korygująca, ponieważ można uzasadniać, że wcześniej wystawiona faktura nie weszła do obiegu prawnego, skoro została przekazana między jednostkami w ramach jednego podatnika. Inna sytuacja wystąpiłaby, gdyby dotacja do świadczeń zakładu uzyskana została od zewnętrznego podmiotu, np. powiatu czy województwa. W takim przypadku od otrzymanej dopłaty zakład powinien rozliczyć podatek VAT należny.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA