16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rozszerza ona zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych na osoby z przychodami wyższymi niż 15 681 zł miesięcznie czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pierwsza z grup objętych nowymi przepisami, to przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, którzy ze względu na uzyskany przychód (większy niż 15 681 zł) nie mogli skorzystać ze zwolnienia na podstawie wcześniejszych przepisów. Teraz skorzystają ze zwolnień, nawet jeśli osiągali przychód powyżej ustalonego progu 300 proc., ale pod warunkiem, że ich dochody uzyskane w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie były wyższe niż 7000 zł. W takiej sytuacji zwolnienie ze składek przysługuje za kwiecień i maj.

Druga grupa to płatnicy składek korzystający z tzw. ulgi na start (opłacający wyłącznie składki za siebie). To osoby, które przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności zwolnione są z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a opłacające wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego (obecnie 362,34 zł miesięcznie).

Czytaj też: Ulga na start w dobie koronawirusa: zwolnieni z ZUS dostaną zwrot składek

Kiedy można skorzystać

W świetlne znowelizowanej tarczy antykryzysowej zwolnienie – za kwiecień i maj – przysługuje płatnikowi pod warunkiem, że prowadził on działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorca taki skorzysta z tego instrumentu tarczy w dwóch przypadkach:

- jeśli jego przychód nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

- w sytuacji, gdy przychód przekroczył ten próg, ale uzyskany dochód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł.

Osoby, które skorzystają ze zwolnienia, będą zwolnione również ze składki za miesiąc kwiecień, nawet jeśli ją opłaciły.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

MRPiPS podkreśla, że płatnik, który złoży wniosek o zwolnienie ze składek, a uregulował wcześniej należności za kwiecień, może zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

- nie podejmować żadnych działań, a wtedy ZUS zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek;

-  złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, jeżeli chce otrzymać środki z powrotem.

Ostatnią zmianą, którą określa najnowsza ustawa w zakresie składek ubezpieczeniowych to doprecyzowanie, że przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek następuje na zasadach przewidzianych dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 pracowników.

Kto może ubiegać się o wsparcie z ZUS

Wnioski o zwolnienia z opłacania składek ubezpieczeniowych wpływają do ZUS-u od kilku tygodni. Korzystają z nich:

- osoby wykonujące przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych) i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,

- płatnicy składek, którzy zostali zgłoszeni:

>> przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

>> w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

>> w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

- spółdzielnie socjalne zgłoszone przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnicy składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),

- duchowni.

Te zasady  dotyczą tych, którzy zainteresowani są zwolnieniem z opłacania 100 proc.  należności za dany miesiąc. Ale  istnieje również możliwość 50-procentowej ulgi, która przysługuje płatnikom składek, którzy zostali zgłoszeni:

>> przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

>> w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

>> w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Zarówno w przypadku  zwolnienia w wysokości 100-proc., jak i 50-proc., do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Jak dostać zwolnienie

Aby ubiegać się o pomoc należy złożyć do 30 czerwca odpowiedni wniosek do ZUS, a także dokumenty rozliczeniowe za okres objęty zwolnieniem ze składek (chyba że zgodnie z przepisami wnioskodawca jest zwolniony z ich składania). Na stronie na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS można znaleźć aktualne wzory dokumentów oraz instrukcje ich wypełniania.

Wnioski należy przesłać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane. Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, powinny przekazać je ponownie we właściwy sposób.