Chcę rozpocząć prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o. Słyszałem, że ostatnio wprowadzono jakieś ułatwienia dla rozpoczynających działalność. Czy ZUS sam zgłosi mnie do ubezpieczeń? – pyta czytelnik.

Nie. Wprowadzone od 1 grudnia zmiany pozwalają na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek. Utworzenie tego  konta następuje po zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Centralnym Rejestrze Płatników Składek danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. ZUS sporządza wówczas dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek na formularzach ZUS ZPA, ZUS ZAA, ZUS ZBA.

Wprowadzone zmiany nie zwalniają jednak osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o. z dokonania zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń. Jest ona płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, a zatem powinna również sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie na formularzu ZUS ZUA, jeśli podlegać będzie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, albo ZUS ZZA – gdy będzie opłacać tylko składkę zdrowotną.

podstawa prawna: art. 43 ust. 5d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)

podstawa prawna: art. 5 ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 1161)