Józefa Domeracka

Umowę z doradcą starosty można rozwiązać w każdej chwili

Decyzja o utworzeniu tzw. gabinetu politycznego należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty czy marszałka województwa. Zatrudnianie doradców i asystentów nie wymaga przeprowadzenia otwartego naboru. Natomiast zwolnienie ich za wypowiedzeniem jest możliwe, nawet gdy nie przewiduje tego umowa.

Jak napisać ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Pracodawca samorządowy ma prawo wybrać osoby, z którymi chce pracować. Jednak określając wymagania, musi dbać o to, aby nie postawiono mu zarzutu utrudniania dostępu do służby publicznej.

Urlop dla poratowania zdrowia wpływa na urlop wypoczynkowy i trzynastkę

Jeśli urlop dla poratowania zdrowia zostanie udzielony na cały rok kalendarzowy, nauczycielowi nie przysługuje za ten rok urlop wypoczynkowy i nie zostanie wypłacona trzynastka.

Usprawiedliwione nieobecności w pracy a prawo do trzynastki

Dwa dni zwolnienia od pracy udzielane pracownikowi wychowującemu dziecko nie są w świetle orzecznictwa sądowego dniami faktycznie przepracowanymi. Dlatego nie mogą być uwzględnione w stażu wymaganym do nabycia prawa do trzynastki.

Po urlopie zdrowotnym możliwe świadczenie chorobowe dla nauczyciela

Wyczerpanie pełnego okresu zasiłkowego przed urlopem dla poratowania zdrowia nie wyklucza prawa do wynagrodzenia chorobowego po nim, zwłaszcza gdy niezdolność do pracy jest spowodowana zupełnie inną chorobą.

Kiedy pracownik może liczyć na trzynastkę

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie może być przyznane, gdy zatrudniony nie przepracował w jednostce sfery budżetowej co najmniej sześciu miesięcy w roku kalendarzowym, chyba że został zwolniony ze spełnienia tego warunku.

Urlop macierzyński, a prawo do trzynastki

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim nie musi przepracować co najmniej sześciu miesięcy w roku kalendarzowym, aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Jak ustalić składniki płacowe do podstawy trzynastki

Najważniejszą kwestią przy wyliczaniu trzynastki jest ustalenie składników płacowych, które należy uwzględnić w jej podstawie. Trzeba pamiętać o wyłączeniach określonych rozporządzeniami.

Dla kogo trzynastka bez względu na staż

Czasami trzynastka nie zależy od okresu przepracowanego. Niektórzy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej są w lepszej sytuacji. Jeśli korzystali m.in. z urlopu wychowawczego czy dla poratowania zdrowia, trzynastka przysługuje im niezależnie od tego, jak długo pracowali w minionym roku.

Wypłata trzynastki do końca pierwszego kwartału

Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 rok trzeba przekazać pracownikom do 31 marca. Za niedotrzymanie tego terminu grozi grzywna za wykroczenie przeciwko prawom pracownika i odsetki.