W konkretnych okolicznościach ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być więc uznane za nieważne, jako dokonane z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 2021 r. (I USK 205/21).

Na płaszczyźnie kodeksu pracy „godziwe wynagrodzenie” stanowi prawo pracownika i jedną z naczelnych zasad prawa pracy. Na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to narzędzie w rękach ZUS do obniżania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. I choć pojęcie to zostało sformułowane przede wszystkim na potrzeby prawa pracy, nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się obecnie ze strony organu rentowego.