Muszą być one jednak oznaczone odpowiednią klauzulą tajności i zarejestrowane oraz przechowywane i udostępniane wyłącznie w kancelarii tajnej albo pomieszczeniach sądu lub prokuratury zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Tylko na czas trwania rozprawy lub posiedzenia będą wydawane osobom uprawnionym na mocy decyzji sądu.

Takie zmiany zawiera projekt nowego rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów, a także innych dokumentów lub przedmiotów, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.

Zmianę rozporządzenia wykonawczego wymusza nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych (weszła w życie 2 stycznia 2011 r.), która zamiast pojęć „tajemnica państwowa" i „służbowa" używa określenia „informacje niejawne".

Z kolei zniesienie zakazu sporządzania kopii, odpisów, wyciągów i notatek z dokumentów oraz akt oznaczonych klauzulą tajności jest skutkiem orzeczeń Trybunału Praw Człowieka w sprawach lustracyjnych, w których odmowę sporządzania notatek z materiałów niejawnych uznano za naruszenie prawa do obrony i reguł równości stron.

– To tylko mały kroczek, nadal nie będzie czasu, by się przygotować do sprawy na podstawie takich notatek, ale problem ten pojawia się w zasadzie tylko w sprawach lustracyjnych – mówi „Rz" prof. Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Adwokaci i radcowie

»

Adwokaci