Kolegium uznało, że wzory pieczęci urzędowych nie stanowią informacji publicznej i wobec tego nie mają zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wygląd pieczęci urzędowej został szczegółowo określony w ustawie z 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Jak również w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1995 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Informacja o obowiązującym prawie nie stanowi informacji publicznej – powtórzyło kolegium.

Czytaj więcej

Jakie znaczenie mają urzędowe stemple

W skardze na bezczynność fundacja zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o zobowiązanie kolegium do rozpoznania jej wniosku, który, jej zdaniem, dotyczy udostępnienia informacji publicznej.

Sąd uznał skargę za uzasadnioną i – oceniając, że kolegium dopuściło się bezczynności – zobowiązał je do załatwienia wniosku fundacji w określonym terminie. W opinii sądu kolegium błędnie uznało, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej. Zdaniem WSA nie można przyjąć, że obowiązujące przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie RP wyłączają uzyskanie informacji publicznej, w tym w zakresie na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. – Zgodnie z tą ustawą treść i postać dokumentów urzędowych są informacją publiczną. Umieszczana na nich pieczęć urzędowa jest ich częścią – wyjaśniała motywy wyroku sędzia sprawozdawca Aleksandra Żmudzińska. – Nieracjonalne byłoby wobec tego przyjęcie, że sam odcisk pieczęci nie stanowi takiej informacji. Wnioskodawca mógłby bowiem otrzymać cały dokument, ale nie miałby takiego uprawnienia w odniesieniu do tej części dokumentu, na której jest umieszczona pieczęć urzędowa.

Zdaniem sądu dokładny wygląd pieczęci urzędowej organu nie został też szczegółowo uregulowany w polskim ustawodawstwie, wobec czego jest informacją publiczną. Wzory pieczęci urzędowych mogą bowiem różnić się czcionką i umiejscowieniem tekstu. Mogą również zawierać pełną bądź skróconą nazwę organu. Kolegium powinno zatem rozpoznać wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SAB/Gl 84/22