Tag: W Urzędzie

Emilia Piechota: Ukraińcom trudno uzyskać numer PESEL

Aby uzyskać numer ewidencyjny, obywatel Ukrainy powinien oświadczyć, że nie jest objęty ochroną czasową w innym kraju. Ale polskie urzędy żądają dokumentów.

Sąd: Urzędnicy nie mogą odmówić dostępu do akt USC

Wglądu do jawnych dokumentów USC nie wolno ograniczyć tylko dlatego, że znajdują się one w tej samej księdze co akta objęte ochroną – orzekł sąd.

Sąd: Matce niepełnosprawnego dziecka też należy się odpoczynek

Wyjazd na zaplanowany, dwutygodniowy urlop nie może być podstawą do zażądania zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego za ten okres.

Decyzja administracyjna – co to jest

Decyzje administracyjne są podstawowym elementem obrotu prawnego. Zgodnie z zasadami budowania zaufania do organów administracji publicznej i informowania stron należy zwracać uwagę na przejrzystość, klarowność oraz  celowość formułowania decyzji w języku prostym i zrozumiałym dla obywatela.

Na wycinkę dużego drzewa nadal będzie potrzebna zgoda

Nadale będzie potrzebne zezwolenia na usunięcie z własnej działki okazałych np. topoli lub klonów.

Można sprawdzić, jak motywuje się nauczycieli

Powołując się na ochronę prywatności, nie można odmówić udostępnienia informacji o nauczycielskich wynagrodzeniach.

Ośrodek pomocy to nie dom podopiecznego

Pobyt w placówce opiekuńczo-leczniczej nie ma charakteru zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym i nie może być uznany za miejsce pobytu stałego.

Wyczerpanie środków zaskarżenia i wniesienie skargi

Dopóki stronie przysługuje prawo wniesienia jakiegokolwiek środka zaskarżenia, dopóty wniesienie skargi na ten akt lub czynność do sądu administracyjnego jest niedopuszczalne jako przedwczesne.

Zasada bliskości przy wywozie zakaźnych odpadów medycznych

Zasadą jest, że unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych może odbywać się tylko i wyłącznie na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone – wynika z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Po wyroku ETPC Polska musi uznać związki jednopłciowe

Polska nie uniknie uregulowania pożycia osób tej samej płci. Do tego czasu będzie płacić kolejnym parom zadośćuczynienia.