Tag: W Urzędzie

Zezwolenia na pracę cudzoziemców mniej sformalizowane

Starając się o zalegalizowanie pracy obcokrajowca, pracodawca może obecnie posługiwać się kopiami dokumentów. A urząd pracy nie ma obowiązku stosować testu rynku pracy w każdym przypadku.

Jak gminy mogą walczyć z samowolkami

Prawo pozwala gminom na walkę z samowolami urbanistycznymi. Podstawa prawna do podejmowania takich działań jest w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Najpierw rokowania, później decyzja

Organ, wszczynając postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy spełniona została przesłanka przeprowadzenia rokowań z właścicielem nieruchomości.

Urzędy mogłyby lepiej udzielać informacji publicznej

Do Sejmu wpłynęła propozycja, by organy zobowiązane były do publikacji wniosków o informację publiczną, które do nich wpłynęły, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Firmy nie można karać, bo w pandemii zginęło pismo rzucone do pudła

Gdy nie ma możności jednoznacznego wykluczenia, że wniosek został złożony, to należy przyjąć, że tak było.

Zasada swobodnej oceny dowodów to warunek rozstrzygnięcia

Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, które zobowiązane są do ustalenia wszystkich faktów i okoliczności, które są niezbędne dla załatwienia sprawy.

Grosze bez znaczenia dla uzyskania świadczenia

Gdy kryterium dochodowe zostało przekroczone o 8 groszy, które nie mają dziś żadnej wartości nabywczej na krajowym rynku, nie ma podstaw do odmowy przyznania wsparcia.

Jak zapewnić prawidłowy podział pieniędzy

Prezes Rady Ministrów naruszył rażąco prawo nie udostępniając informacji o podziale środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Upoważnienia pocztowego można udzielić także na odległość

Pełnomocnictwo pocztowe będzie można sporządzić elektronicznie i przesłać do placówki tą drogą z podpisem cyfrowym.

Nawet bez oświadczenia możliwe jest przystąpienie do postępowania

Prokurator był uprawniony do wniesienia odwołania od decyzji prezydenta miasta o umorzeniu sprawy.