Tag: postępowanie administracyjne

Powiązane

W Urzędzie

Jedno postępowanie w sprawie samowoli budowlanej w odniesieniu do kilku obiektów?

Zgodnie z art. 62 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony. Ocena co do możliwości zastosowania art. 62 K.p.a. należy w konkretnym przypadku do organu prowadzącego postępowanie.

Jak ktoś korzysta z pomocy, nie wolno pomijać pomocnika

Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała pełnomocnika, należy uznać za niewiążące, nawet gdy złożono od niego zażalenie.

Przy doręczaniu korespondencji nie można chodzić na skróty

Tylko właściwe doręczenie osobie uprawnionej do odbioru wywołać może przewidziany przez prawo skutek procesowy.

W sprawie egzekucji trzeba się liczyć z zarzutami

Ustalenia faktyczne organu egzekucyjnego mogą dotyczyć tylko podstaw zgłoszonych zarzutów, a nie kwestii związanych z oceną prawną zasadności lub prawidłowości obowiązku określonego w tytule wykonawczym.

Zofia Brzezińska: Przywołani po nazwisku

Decyzja o zmianie nazwy ulicy to nie tylko wymiana tabliczki.

Poprzeczkę regulacyjną podniesiono wysoko. Czy branża medyczna spełni wymagania?

Od 26 maja 2022 r. obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych, która ma umożliwić stosowanie unijnego rozporządzenia. Przyznała ona nowe uprawnienia organom nadzoru, ale nałożyła też obowiązki i dotkliwe sankcje na przedsiębiorców.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania z urzędu lub na wniosek wszelkich czynności, które są niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny oraz słuszny interes obywateli.

Odmowa zabezpieczenia nie przesądza wszystkiego

Opinia odmowna nie ma charakteru przesądzającego i w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania może zakończyć się ono dla strony rozstrzygnięciem pozytywnym.

Trudna pamięć o prababce - sąd o odmowie wydania akt stanu cywilnego

Odmowę wydania akt stanu cywilnego musi poprzedzać postępowanie wyjaśniające.

Uczestnik konkursu nie może wnosić skargi na każdym etapie procedury

Zarządzenia o powołaniu komisji konkursowych na dyrektora szkoły nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.