Tag:

postępowanie administracyjne

Powiązane

W Urzędzie

Kiedy przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Zażalenie służy jedynie wówczas, gdy przepis Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy innych ustaw wyraźnie upoważniają do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Obwieszczenie publiczne nie może naruszać RODO

Starosta ma obowiązek zawiadomić właścicieli o wygaśnięciu decyzji o rejestracji ich pojazdów 10 czerwca 2024 r. Decydując się na publiczne obwieszczenie, musi kierować się zasadą celowości i minimalizacji danych, a także ustalić właściwy okres takiej publikacji.

Konstytucja stoi na straży ochrony środowiska

Władze publiczne mają obowiązek ochrony środowiska i prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. W pewnych przypadkach ochrona środowiska może uzasadniać ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych.

Kiedy organ odwoławczy uzupełni postępowanie dowodowe

Organ odwoławczy jest obowiązany ocenić prawidłowość decyzji pierwszoinstancyjnej nie tylko w granicach zarzutów przedstawionych w odwołaniu, lecz także pod kątem przepisów prawa materialnego i procesowego, które mają zastosowanie w sprawie rozstrzygniętej tą decyzją.

Zintegrowane plany inwestycyjne to alternatywne narzędzie planistyczne

Dzięki nowym przepisom o planowaniu przestrzennym gminy zyskały formalne podstawy do głębszego zaangażowania inwestorów w sprawy lokalne.

Trzeba na bieżąco monitorować także potwierdzenia wysłane

O chwili skutecznego doręczenia stanowi wyłącznie udostępnione automatycznie przez system teleinformatyczny poświadczenie doręczenia, czyli tzw. UPD.

Firma musi zapewnić kontakt z urzędem

Obowiązkiem osób prawnych i jednostek organizacyjnych jest taka organizacja pracy, by doręczanie pism w godzinach pracy i w lokalu ich siedziby było zawsze możliwe.

Zmiany warunków technicznych wpłyną na realizację inwestycji budowlanych

Nowe regulacje mogą spowodować spowolnienie lub wstrzymanie niektórych inwestycji, wzrost cen lokali, niepewność co do interpretacji prawa oraz wydłużenie procedury wydawania pozwoleń na budowę.

Urzędnicy muszą pilnować nie tylko wysyłki przez internet

Jeśli organ podatkowy nie posiada urzędowego poświadczenia e-doręczenia interpretacji, to znaczy, że nie została ona w sposób zgodny z prawem doręczona.

Trudno o mediację w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania

Od czasu wejścia w życie przepisów przewidujących możliwość prowadzenia mediacji w postępowaniach administracyjnych, w czerwcu 2024 roku minie 7 lat. To dobry moment, by sprawdzić czy i jak ukształtowała się praktyka stosowania tych w przepisów w sprawach, których przedmiotem jest zwrot dofinansowania ze środków unijnych.