Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw objęły również nauczycieli religii i katechetów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Zniknęli nauczyciele religii stażyści i kontraktowi. Pojawili się – zatrudniani na nowych zasadach – nauczyciele początkujący.

Nowe przepisy prawa sprawiły również, że rodzaj umowy o pracę zawieranej z nauczycielem religii / katechetą zależy od tego, czy posiada on stopień. Rozwiązania prawne i  organizacyjne w tym obszarze były jasno określone i niezmienne. To niewątpliwie wpływało na ich powszechną znajomość wśród kadry zarządzającej publicznych przedszkoli i szkół, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych prowadzących naukę religii w ramach systemu oświaty, organów prowadzących.