Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje dyrektor sądu lub prokurator, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i komisji kwalifikacyjnej, powoływanej przez dyrektora sądu lub prokuratora. Ocena okresowa sporządzana jest na piśmie nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na rok. Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez urzędnika lub innego pracownika sądu lub prokuratury powierzonych im obowiązków. Wynik oceny natychmiast doręcza się osobie ocenianej. I tu pojawia się zmiana. W razie usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy, trwającej łącznie dłużej niż trzy miesiące, okres objęty oceną ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. Brak wykonywania powierzonych zadań przez dłuższy czas przesądza o niemożności sporządzenia oceny kwalifikacyjnej.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Czytaj więcej

Pracownicy sądów zyskali "broń" do odwołań ws. okresowych ocen

Czytaj więcej

3 tys. zł dla pracowników sądów jeszcze w październiku. Nagrody ominą prokuratury