Katowiccy sędziowie podjęli uchwały. To efekt zainicjowania przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych czynności wyjaśniających w od-niesieniu do tych sędziów, którzy otwarcie i konsekwentnie sprzeciwiają się naruszaniu przez władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sędziowie u rzecznika dyscyplinarnego

Sędziowie potępiają Kaczyńskiego i dziękują koleżance

Sędziowie w Toruniu buntują się przeciwko decyzjom prezesów

Katowiccy sędziowie wystąpili również w obronie tych sędziów, którzy wydają orzeczenia nie po myśli rządzących (np. kierując do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne). Zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji katowickiej z całą mocą stwierdza, że nikt nie może być represjonowany za obronę Konstytucji RP i praworządności.

Dotyczy to w szczególności sędziów, którzy jako obywatele mają prawo krytykować rządzących, a z racji wykonywanego zawodu wręcz obowiązani są to czynić w obronie zasad demokratycznego państwa prawnego, jakim - w świetle konstytucji – ciągle jest Polska.

Poza tym katowiccy sędziowie potępiają działania tych prezesów sądów wszystkich szczebli powołanych przez ministra sprawiedliwości, którzy szyka-nują broniących zasad państwa prawa lub krytykujących ich postawę sędziów. Przejawem ta-kiego szykanowania jest pozbawianie tych sędziów funkcji, przenoszenie ich do innych wy-działów lub nakładanie na nich ponadnormatywnych obowiązków.