Jak czytamy w komunikacie, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik przedstawił sędzi F. zarzut uchybienia godności urzędu w ten sposób, że mając zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe, jako współwłaścicielka łącznie czterech nieruchomości – domu, połowy domu bliźniaczego i dwóch mieszkań w Poznaniu – złożyła wniosek o przyznanie jej pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie pożyczki w kwocie 150 tys. złotych z przeznaczeniem na roboty wykończeniowe w jednym z posiadanych przez siebie mieszkań.

Zdaniem sędziego Radzika naruszyła wynikającą z art. 96 par 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zasadę dotyczącą celu przeznaczenia pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a w konsekwencji nie wykazała niebudzącej wątpliwości rzetelności w swoich sprawach finansowych.

Rzecznik dyscyplinarny przypomina, że pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych udzielana jest sędziemu w formie pożyczki na warunkach preferencyjnych w odniesieniu do warunków rynkowych. Jej oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, określanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat, tzn. jest na poziomie inflacji (w 2018 –1.6%). - M. in. z tego względu pomoc finansowana zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie może być udzielona osobie, która ma już zaspokojone potrzeby mieszkaniowe – co wynika z natury tej pomocy i wyżej przywołanych przepisów prawa - wskazuje sędzia Przemysław W. Radzik.

Zwrócił się on do Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy sędzi Elżbiety F.