Oto lista nieprawidłowości w stanowisku rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

1. Stanowisko rzecznika Collinsa odnosi się od umowy nieważnej i nieuczciwej w całości, co nie odpowiada podanemu wraz z pytaniem stanowi faktycznemu i podstawie prawnej rozstrzygnięcia. Przedstawiona wraz z pytaniem umowa zawiera nieuczciwe postanowienia i została uznana za nieważną w całości, ale sąd wcale nie ustalił, że była w całości nieuczciwa. Nie ma zatem podstaw do jej unieważnienia w całości tylko z woli konsumenta zainteresowanego anulowaniem umowy. Opinia rzecznika krytykuje więc udzielanie kredytów zamiast błędów w umowach, co budzi zrozumiałe zdumienie sektora bankowego i może mieć skutki dla wszystkich 27 krajów Unii.