W przypadku usług, takich jak na przykład przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych, są to odpowiednio inne krajowe standardy w brzmieniu międzynarodowych standardów.

Efektem przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego jest wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania, w którym to zawarta jest opinia o sprawozdaniu finansowym.